Sprawy do załatwienia w urzędzie Drukuj Zapisz

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

 

AB – 01 Pozwolenie na budowę.

AB – 02 Zmiana pozwolenia na budowę.

AB – 03 Przeniesienie pozwolenia na budowę.

AB – 04 Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

AB – 05 Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę.

AB – 06 Pozwolenie na rozbiórkę.

AB – 07 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

AB – 08 Zaświadczenie o samodzielności lokalu.

AB – 09 Wydanie dziennika budowy.

AB – 10 Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.


 

 

WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

EPS – 01 Wydanie decyzji dotyczącej sprowadzenia zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania.

EPS – 02 Wniosek o skierowanie do szkoły specjalnej (specjalnego ośrodka szkolno –wychowawczego).

EPS – 03 Wniosek o skierowanie do młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

EPS – 04 Zaświadczenie o wpisie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.

EPS – 05 Zaświadczenie o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

EPS – 06 Zasady udzielania z budżetu powiatu dotacji na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu kultury oraz sportu i kultury fizycznej.

EPS – 07 Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.

EPS – 08 Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

 


 

 

WYDZIAŁ GEODEZJI

 

GGN – 01  Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków.

GGN – 02  Wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów.

GGN – 03 Wydawanie  zaświadczeń  oraz udzielenie informacji z ewidencji gruntów i  budynków.

GGN – 04 Zwrot działek dożywotnich.

GGN – 05 Zwrot działek zabudowanych z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa.

GGN – 06 Scalanie i wymiana gruntów.

GGN – 07 Ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową lub mienie gromadzkie oraz zatwierdzenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej.

GGN – 08 Zmiana klasyfikacji gruntów.

GGN – 09 Uzgodnianie dokumentacji projektowej.

GGN – 10 Zgłaszanie prac geodezyjnych.

GGN – 11 Sprzedaż kopii map i materiałów z zasobu.


 

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY POMOCOWYCH

 

IGM – 01 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

IGM – 02 Wywłaszczenie nieruchomości.

IGM – 03 Ustalanie i wypłata odszkodowań za działki wydzielone pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe.

IGM – 04 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

IGM – 05 Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

IGM – 06 Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.

IGM – 07 Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa/Powiatu Lubelskiego.

IGM – 08 Wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa/Powiatu Lubelskiego.

IGM – 09 Wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa/Powiatu Lubelskiego.

IGM – 10 Wniosek o wydanie opinii w trybie art. 11 b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

IGM – 11 Oddanie nieruchomości w trwały zarząd.

IGM – 12 Wygaszenie trwałego zarządu.

IGM – 13 Wyrażenie zgody dla jednostek organizacyjnych powiatu na zabudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont obiektu budowlanego na nieruchomości oddanej w trwały zarząd.

IGM – 14 Wrażenie zgody na oddanie nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy zawierana jest kolejna umowa.

IGM – 15 Udzielanie bonifikat od opłat z tytułu trwałego zarządu.

IGM – 16 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

IGM – 17 Regulowanie stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

IGM – 18 Regulowanie stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji.

IGM – 19 Darowizna nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

 


 

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DROGOWNICTWA

 

Rejestracja pojazdów:

KTD – 01 Pierwsza rejestracja pojazdu nowego

KTD – 02 Przerejestrowanie pojazdu używanego lub zmiana adresu bądź siedziby właściciela z dowodu rejestracyjnego wraz ze zmianą właściwości miejscowej organu

KTD – 03 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

KTD – 04 Rejestracja pojazdu marki „SAM”

KTD – 05 Rejestracja pojazdu zabytkowego

KTD – 06 Rejestracja na tablice tymczasowe

KTD – 07 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub wymiana dowodu rejestracyjnego (brak miejsca na wpisy badań technicznych lub zmiana adresu) wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego

KTD – 09 Wtórnik tablic(y) rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) w skutek ich utraty lub zniszczenia, wydanie nowych tablic z nową numeracją, wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik)

KTD – 11 Wyrejestrowanie pojazdu

KTD – 12 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, przywrócenie pojazdu do ruchu po czasowym wycofaniu

KTD – 13 Dopisanie współwłaściciela, adnotacje w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, TAXI, L, VAT, EURO

KTD – 15 Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu

KTD – 16 Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez policję

KTD – 17 Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym

KTD – 18 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu

KTD – 19 Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu, numeru VIN, Numeru ramy, wykonanie tabliczki znamionowej

KTD – 20 Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe

 
 
Zarządzanie ruchem:

 

 

WYDZIAŁ AUDYTU, KONTROLI i JAKOŚCI

 

Kn – 01 Skargi i wnioski.

 


 

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

 

OŚR – 01 Zajęcie stanowiska w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej.

OŚR – 02 Określenie osoby, terminu i kierunku rekultywacji gruntów o utraconej albo ograniczonej wartości użytkowej.

OŚR – 03 Uznanie za zakończoną rekultywację gruntów o utraconej albo ograniczonej wartości użytkowej.

OŚR – 04 Wyznaczenie do wyrębu, oznakowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna.

OŚR – 05 Pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu (zwiększenie limitu pozyskania drewna).

OŚR – 06 Zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości stanowiących własność gmin.

OŚR – 07 Zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne z terenów kolejowych.

OŚR – 08 Wydawanie karty wędkarskiej.

OŚR – 09 Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

OŚR – 10 Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

OŚR – 11 Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz umów międzynarodowych.

OŚR – 12 Pozwolenie na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych lub użyteczności publicznej.

OŚR – 13 Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego.

OŚR – 14 Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wody.

OŚR – 15 Pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń.

OŚR – 16 Pozwolenie wodnoprawne na regulację wód.

OŚR – 17 Pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków.

OŚR – 18 Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

OŚR – 19 Decyzja legalizacyjna urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

OŚR – 20 Pozwolenie wodnoprawne na ustalenie linii brzegu wód powierzchniowych.

OŚR – 21 Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

OŚR – 22 Zezwolenie na udział w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych.

OŚR – 23 Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

OŚR – 24 Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych.

OŚR – 25 Zgłoszenie do rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów.

OŚR – 26 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

OŚR – 27 Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

OŚR – 28 Zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

OŚR – 29 Zezwolenie na zbieranie odpadów.

OŚR – 30 Zezwolenie na transport odpadów.

OŚR – 31 Zezwolenie na prowadzenie odzysku odpadów.

OŚR – 32 Zezwolenie na prowadzenie unieszkodliwiania odpadów.

OŚR – 33 Zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

OŚR – 34 Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej.

OŚR – 35 Zgłoszenie projektu robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi.

OŚR – 36 Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż metodą odkrywkową (obszar udokumentowanego złoża o pow. do 2 ha, wydobycie kopaliny do 20 000m3  w roku kalendarzowym, bez użycia materiałów strzałowych.

OŚR – 37 Określenie osoby, terminu i kierunku rekultywacji gruntów po działalności górniczej (wyrobiska po eksploatacji odkrywkowej kopalin).

OŚR – 38 Uznanie za zakończoną rekultywację gruntów po działalności górniczej (wyrobiska po eksploatacji odkrywkowej kopalin).

 


 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY:

 

Or – 01 Wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Or – 02 Biuro Rzeczy Znalezionych.

Or – 03 Nadzór nad działalnością stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Or – 04 Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Or – 05 Patronat Starosty Lubelskiego.

Or – 06 Wydanie materiałów promocyjnych.

Or –  07 Wykorzystanie wizerunku herbu Powiatu Lubelskiego.

Or – 08  Udostępnianie akt będących w zasobie Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Or – 09 Udostępnianie informacji publicznej nie udostępnionej w Biuletynie Informacji publicznej (na wniosek).

Or – 10 Udostępnianie informacji publicznej do ponownego wykorzystania.

Or – 11 Wynajem sali konferencyjnej.

Or – 12 Uzyskanie darmowego niekwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Or – 13 Zapewnienie osobom uprawnionym usług tłumacza języka migowego.

 


BIURO DS. INFORMACJI I PROMOCJI:

 

 
 
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa