Ochrona Danych Osobowych Drukuj Zapisz

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż:
 1. Administrator Danych.
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiat Lubelski z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, 20-074 Lublin.
 2. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców.
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi serwisowe; podmioty, którym na  podstawie  umów zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych; organy publiczne i podmioty, którym dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, informacja o wymogu podania danych.
  Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na Administratorze Danych obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji ww. celu);
  2. w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  w  ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych wynikających z  przepisów prawa (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO) - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji ww. celu);
  3. w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest Osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (dotyczy przypadków, kiedy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie umowy lub dla potrzeb realizacji działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wówczas podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, tj. wynikającym z zawartej umowy lub warunkiem zawarcia umowy (niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania ww. celu);
  4. w celu wykonania usług, na których realizację wyrażono zgodę – dotyczy przypadków, kiedy na realizację konkretnych usług wyrazili Państwo zgodę (wówczas przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO)- podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
 4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu:
  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przez czas określony kategorią archiwalną danej sprawy, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach, a także do czasu przedawnienia roszczeń;
  2. jeżeli wyrazili Państwo zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu (dla którego zostały zebrane), do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z przepisów prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą.
  Przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO);
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli wyrazili Państwo zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO.
 6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
  Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
  Numer telefonu kontaktowego Inspektora Ochrony Danych: (81) 528-67-25.

  Ikona pdfPolityka Prywatności do danych osobowych Użytkowników (zwanych także Usługobiorcami, Klientami) serwisu internetowego działającego pod adresem www.powiat.lublin.pl, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [259.93 KB]

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa