Zarząd Powiatu Drukuj Zapisz

Zarząd Powiatu rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych. Zarząd Powiatu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Uchwały Zarządu, opinie i stanowiska podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
 
W posiedzeniach Zarządu uczestniczą Sekretarz i Skarbnik Powiatu z głosem doradczym. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły.
 
Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy jego obradom Starosta lub upoważniony przez niego Wicestarosta. Wicestarosta zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy jego obradom także wówczas, gdy z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek podjęcia przez Zarząd rozstrzygnięcia, a Starosta nie jest obecny albo z innych przyczyn nie może udzielić upoważnienia.
 
Skład Zarządu Powiatu w Lublinie:
 

DR INŻ. PISAREK-PIOTROWSKA Sylwia

DR INŻ. PISAREK-PIOTROWSKA Sylwia - PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU, STAROSTA LUBELSKI

 

PULIŃSKA Iwona

PULIŃSKA Iwona - WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU, WICESTAROSTA LUBELSKI

 

KŁAPEĆ Andrzej

KŁAPEĆ Andrzej– CZŁONEK ZARZĄDU

BANACH Konrad– CZŁONEK ZARZĄDU

MADZELAN Zenon – CZŁONEK ZARZĄDU

 
 
 

 

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa