Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych Drukuj Zapisz

Tytuł Projektu: „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego”
 
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 
Działanie: 13.6 Infrastruktura Kształcenia zawodowego i ustawicznego
 
Okres realizacji projektu: od 29 czerwca 2017 r. do 30 stycznia 2019 r.
 
Beneficjent: Powiat Lubelski
 
Wartość Projektu: 2 999 593,79 zł
 
Wkład EFRR: 2 932 373,23 zł
 
 
 
Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez prace modernizacyjne, dostosowawcze istniejącej infrastruktury (pracowni/warsztatów kształcenia praktycznego) i zakup wyposażenia ukierunkowany na realizację w/w założeń. W ramach projektu wspartych zostanie pięć obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego objętych remontami budowlanymi oraz doposażonych w środki trwałe niezbędne do prowadzenia procesu edukacyjnego, wykorzystywanych w procesie kształcenia i rozwoju kompetencji kluczowych zorientowanych na potrzeby regionalnego rynku pracy.
 
Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną szkoły Powiatu Lubelskiego: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. H. Dobrzańskiego w Bychawie, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach.
 
Zakres działań planowanych do realizacji w poszczególnych placówkach będzie obejmował między innymi: zadania z zakresu ochrony środowiska, zakup wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych i warsztatów kształcenia zawodowego, prace modernizacyjne i dostosowawcze istniejącej infrastruktury w szkole oraz wdrożenie narzędzi opartych na TIK.
 
Logówki unijne
 
 
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa