Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim Drukuj Zapisz

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
 
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe
 
Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019 r.
 
Beneficjent: Powiat Lubelski
 
Wartość Projektu:  4 020 929,00 zł
 
Wkład EFS: 3 417 789,65 zł
 
Wkład własny Powiatu Lubelskiego: 405 000, 00 zł
 
Budżet Państwa: 198 139,35 zł
 
Celem projektu pn. "Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim" jest zwiększenie szans rozwojowych oraz szans na zatrudnienie  650 uczniów, wzrost kompetencji 29 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 11 szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski.
 
Cel projektu wpisuje się w cel RPO WL „Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych”. Dominujący zakres interwencji to lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
 
Działania w zakresie  projektu będą realizowane poprzez organizację zajęć specjalistycznych (m.in. diagnostyka komputerowa, inseminacja matek pszczelich) umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz kursów kwalifikacyjnych dla uczniów (m.in. spawacz TIG i MAG) pozwalających na zdobywanie przez uczniów dodatkowych uprawnień. Ponadto planowane jest organizowanie praktyk i staży dla uczniów.
 
Projekt zakłada tworzenie warunków uczenia sie adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół. W ramach projektu w niezbędny sprzęt zostaną wyposażone pracownie przedmiotów zawodowych: gastronomiczne, informatyczne oraz pracownia mechaniczno-diagnostyczna. Specjalistyczne wyposażenie otrzyma również technikum pszczelarskie.
 
 
Planowane efekty:
 
 • wzrost wiedzy i kompetencji uczniów,
 • nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności i wysokiej jakości doświadczenia zawodowego,
 • uatrakcyjnienie procesu kształcenia,
 • zwiększenie efektywności kształcenia,
 • podwyższenie wiedzy nauczycieli,
 • nabycie przez nauczycieli nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, które przełożą się na jakość wsparcia szkół.
 
 
Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:
 
 • Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach:
Technikum nr 1
 
Zespół Szkól Zawodowych Nr 1 (Branżowa Szkoła I Stopnia)
 
Technikum mechaniczne
 
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach
Technikum
 
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego w Bychawie:
Technikum Nr 1
 
 • Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach:
Technikum
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - (Branżowa Szkoła I Stopnia)
 
Technikum Mechanizacji Rolnictwa
 
Technikum Samochodowe
 
 • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli:
Technikum Pszczelarskie
 
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
 
Logówki unijne
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa