Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim Drukuj Zapisz

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020:Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019 r.

Beneficjent: Powiat Lubelski

Wartość Projektu: 629 960,00 zł

Wkład własny Powiatu Lubelskiego: 31 500, 00 zł

Wkład EFS: 535 466, 00 zł

Budżet Państwa: 62 994,00 zł

 

Celem projektu pn. "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim" jest zwiększenie szans rozwojowych 500 uczniów, wzrost kompetencji 50 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 12 szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski.

Dominujący zakres interwencji to ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Działania w zakresie projektu będą realizowane poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów na rynku pracy (ICT, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, języki obce) z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Ponadto planowane jest organizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Projekt zakłada tworzenie warunków uczenia sie adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT.

W ramach projektu wyposażone zostaną pracownie w sprzęt komputerowy tj. komputery przenośne wraz z oprogramowaniem dla uczniów i prowadzących zajęcia, drukarki 3D oraz mikroskopy z podłączeniem do komputerów. Wyposażone zostanie również laboratorium biologiczno-chemiczne m. in. w mikroskopy z podłączeniem do komputerów, mikroskopy optyczne i terenowe, lodówkę do przechowywania materiałów badawczych, zakupione zostaną także wagi laboratoryjne i zestawy odczynników. W ramach projektu zostaną zakupione również podręczniki dla uczniów do zajęć z języka angielskiego, języka niemieckiego, ICT oraz zajęć matematyczno- przyrodniczych.

 

 

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:

  • Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach:

Liceum Ogólnokształcące w Bełżycach

Technikum Nr 1 w Bełżycach

Technikum Mechaniczne w Bełżycach

 

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach:

Liceum Ogólnokształcące w Niemcach

Technikum w Niemcach

 

  • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli:

Liceum Ogólnokształcące w Pszczelej Woli

Technikum Pszczelarskie

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

  • Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach:

Technikum

Technikum Mechaniczne

Technikum Samochodowe

 

  • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego w Bychawie:

Technikum Nr 1 

 

Logotypy unijne

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa