Powiatowa Rada Pożytku Publicznego Drukuj Zapisz

NABÓR DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W POWIECIE LUBELSKIM NA LATA 2022-2025

Starosta Lubelski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwane dalej Organizacjami), prowadzące działalność statutową na terenie powiatu lubelskiego, z siedzibą w powiecie lubelskim, do zgłaszania kandydatur do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim na lata 2022-2025. 

Rada składa się z 9 członków w tym pięciu przedstawicieli Organizacji.

Zgłoszenia kandydatów Organizacje mogą dokonać w nieprzekraczalnym terminie od 5 do 20 maja 2022 roku poprzez przesłanie karty zgłoszenia kandydata pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin lub składając ją osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Lublinie. Decyduje data wpływu do urzędu.

Wzór karty zgłoszenia kandydata stanowi Załącznik do poniższego Ogłoszenia. Prosimy o składanie dokumentów w kopercie opatrzonej nazwą Biuro ds. Informacji i  Promocji z dopiskiem PRDPP.

Szczegóły trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim znajdują się w Uchwale Nr XIX /170/2016 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 17 marca 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXII/328/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017r.

 

Do pobrania:

Ikona pdfUchwała Nr XIX/170/2016 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [192.89 KB]

Ikona pdfUchwała Nr XXXII/328/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [202.39 KB]

Ikona doc Karta zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [45.00 KB]

 

 


 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim na kadencję 2019-2022 została powołana Uchwałą nr 102/2019 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 12 czerwca 2019 r.

Skład Rady zmieniony został Uchwałą nr 259/2020 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 5 marca 2020 r.

Aktualny skład Rady:

 •  przewodniczący Marcin Pastuszak - przedstawiciel organizacji Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw   Społecznych,
 •  wiceprzewodniczący Grzegorz Kozioł - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Lublinie,         
 •  sekretarz Tadeusz Barszcz - przedstawiciel Stowarzyszenia „Nasz Gutanów”,
 •  Krzysztof Chmielik - przedstawiciel Rady Powiatu w Lublinie,
 •  Maria Studzińska - przedstawiciel Rady Powiatu w Lublinie,
 •  Anna Matraszek - Furtak - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Lublinie, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji,  Promocji i Spraw Społecznych,
 •  Małgorzata Gałka - przedstawiciel organizacji Lokalna Grupa Działania na rzecz Rozwoju Gmin  Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”,
 •  Małgorzata Olechowska - przedstawiciel organizacji Europejska Fundacja Folkloru, Muzyki
 •  i Kultury Ludowej Cyja,
 •  Ewa Rębecka - przedstawiciel organizacji Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych.

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym.

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Lubelskiego będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację.

Zadania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim

Wg ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do zadań Rady Powiatowej należy  w szczególności:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu;
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi
  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,  oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Rada Powiatowa, po zasięgnięciu opinii organu wykonawczego właściwej jednostki samorządu terytorialnego, określa, w drodze uchwały, sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

Termin wyrażenia przez Radę Powiatową opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju powiatu lub gminy. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

 

Ikona pdfProgram współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [410.00 KB]

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa