Powiatowa Rada Pożytku Publicznego Drukuj Zapisz

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim na kadencję 2022-2025 została powołana Uchwałą nr 824/2022 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 15 czerwca 2022 r.

AKTUALNY SKŁAD POWIATOWEJ RADY POŻYTKU PUBLICZNEGO:

 1. Przewodnicząca Sylwia Pisarek – Piotrowska - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Lublinie,
 2. Wiceprzewodniczący Tadeusz Barszcz - przedstawiciel Stowarzyszenia Wspólnota Garbowska,
 3. Sekretarz Beata Możdżeń - przedstawiciel Stowarzyszenia Być Bliżej,
 4. Anna Grzywaczewska– przedstawiciel Rady Powiatu w Lublinie,
 5. Katarzyna Kozioł – przedstawiciel Stowarzyszenia Piotrawin Razem,
 6. Grzegorz Kozioł – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Lublinie,
 7. Ewa Rębecka – przedstawiciel Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych,
 8. Maria Studzińska –  przedstawiciel Rady Powiatu w Lublinie,
 9. Irmina Szumiło – przedstawiciel Fundacji AIR–BAG Bezpieczeństwo i Edukacja.

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym.

 

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Lubelskiego będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację.

 

Zadania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim

Wg ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do zadań Rady Powiatowej należy  w szczególności:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu;
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi
  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,  oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Rada Powiatowa, po zasięgnięciu opinii organu wykonawczego właściwej jednostki samorządu terytorialnego, określa, w drodze uchwały, sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

Termin wyrażenia przez Radę Powiatową opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju powiatu lub gminy. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

 

Ikona pdf Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 400,89 kB ]

 

Ikona docx ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY POŻYTKU PUBLICZNEGO DNIA 17.11.2023 R., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 21,06 kB ]

 

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa