Najczęściej zadawane pytania - Zwrot opłat: Drukuj Zapisz

W jaki sposób można ubiegać się o zwrot opłaty skarbowej i gdzie składać wniosek o zwrot?

W jaki sposób można ubiegać się o zwrot opłaty skarbowej i gdzie składać wniosek o zwrot?
24
czerwca
2020

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
 1. od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
 2. od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
 
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek składany do:
 1. Urzędu Miasta Lublin – wzór wniosku w załączeniu (PE-021)
 2. lub do organu administracji publicznej, który nie dokonał czynności urzędowej, nie wydał zaświadczenia lub zezwolenia (Starostwo Powiatowe w Lublinie) – wzór wniosku w załączeniu.
 
Termin złożenia wniosku:
Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.
 
Wymagane załączniki:
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej albo jego uwierzytelniona kopia.
 
Zwrot opłaty skarbowej następuje:
 • w kasie Urzędu Miasta Lublin,
 • na rachunek bankowy wskazany we wniosku,
 • pocztą (zwrot pomniejszony o koszt przekazu pocztowego).
 
W przypadku złożenia wniosku o zwrot opłaty skarbowej, przed wydaniem decyzji w sprawie zwrotu tej opłaty, organ podatkowy wzywa organ, do którego złożono wniosek lub zgłoszenie albo któremu taki wniosek, lub zgłoszenie przekazano, a który nie dokonał czynności urzędowej, nie wydał zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), do przekazania:
 • wniosku lub zgłoszenia albo ich poświadczonych kopii,
 • dokumentu potwierdzającego niedokonanie czynności urzędowej, niewydanie zaświadczenia lub niewydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 • pozostających w aktach - uwierzytelnionej kopii dowodu zapłaty albo dowodu zapłaty opłaty skarbowej, albo kopii dowodu zapłaty tej opłaty.
 
Zwrot opłaty skarbowej następuje w gotówce lub na rachunek bankowy wnioskodawcy po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość zwrotu, a jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie na kilku osobach lub jednostkach organizacyjnych, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.
 
Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku lub 2 miesiące w szczególnie skomplikowanej sprawie.
 
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa