Najczęściej zadawane pytania - Inwestycje i Fundusze Pomocowe: Drukuj Zapisz

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe?

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe?
24
czerwca
2020

W celu uzyskania bonifikaty należy do tut. Starostwa przesłać:
 1. wniosek o przyznanie bonifikaty,
 2. dokumenty poświadczające uzyskane dochody w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste np.:
  • Osoby zatrudnione w zakładach pracy winny przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskanego dochodu z tytułu świadczonej pracy w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste,

  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą na potwierdzenie wysokości osiąganych dochodów winny przedłożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego, uwzględniające dochody za cały poprzedzający rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste.

  • Emeryci i renciści dla potwierdzenia dochodu powinni przedłożyć oryginalne odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z całego roku poprzedzającego rok, za który ma być opłata wnoszona, bądź zaświadczenia ZUS ujmujące dochód za ww. rok.

  • Studenci i pełnoletni uczniowie zobowiązani są złożyć zaświadczenie z uczelni lub szkoły oraz oświadczenie, w którym stwierdzą czy i w jakiej wysokości uzyskali dochód w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata roczna.

  • Osoby niepracujące powinny złożyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie i pobieranie zasiłku oraz oświadczenie stwierdzające, jakie dochody uzyskały w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata.

  • Osoby niepracujące niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną stwierdzające, jakie dochody uzyskały lub że dochodów nie uzyskały w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata.

  • Osoby samotnie wychowujące dzieci powinny przedłożyć dokument potwierdzający otrzymywane świadczenia alimentacyjne lub rentowe albo oświadczenie o braku świadczeń z tego tytułu.
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa