Najczęściej zadawane pytania - Geodezja: Drukuj Zapisz

Co to jest mapa do celów projektowych a mapa sytuacyjno-wysokościowa?

Co to jest mapa do celów projektowych a mapa sytuacyjno-wysokościowa?
24
czerwca
2020

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
 
Mapa do celów projektowych powstaje przez aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej w obszarze planowanej inwestycji oraz, w razie konieczności, mapa taka uzupełniana jest o dodatkową treść,  zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa. Odbywa się to na drodze pomiaru terenowego wykonywanego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające odpowiednie uprawnienia. Aktualność takiej mapy jest potwierdzana przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej poprzez poświadczenie zaktualizowania i opatrzenie klauzulą o treści: „Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych”.
 
Mapa do celów projektowych potrzebna jest m.in. przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych, takich jak np. plan zagospodarowania działki, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.
 
MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA - jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.
 
Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej może służyć do celów opiniodawczych:
  • jako załącznik do wniosku o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
  • jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  • jako załącznik do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
  • itp.
 
„Plan sytuacyjny sporządzony na mapie pobranej z zasobów geodezyjnych” bez sprawdzenia jej aktualności nie spełnia wymogu w zakresie aktualności mapy wykorzystywanej do jego sporządzenia. Mapa sytuacyjno-wysokościowa udostępniona przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej opatrywana jest klauzulą o treści: Mapa niniejsza nie może służyć do opracowania projektów technicznych bez uprzedniego sprawdzenia jej aktualności przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Nie wyklucza się istnienia innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji  w instytucjach branżowych.  Wszelkie  trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa