Najczęściej zadawane pytania - Budownictwo: Drukuj Zapisz

Jakie dokumenty należy złożyć w celu zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę ?

Jakie dokumenty należy złożyć w celu zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę ?
24
czerwca
2020

 1. Wypełniony wniosek: druk AB-04-01 - zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
 2. Załączniki:
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: druk AB-00,
  • w przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej,
  • kopia aktualnej mapy geodezyjnej, na której należy zlokalizować zgłoszone roboty budowlane,
  • odpowiednie szkice lub rysunki określające zakres planowanych robót budowlanych,
  • opis sposobu wykonania robót budowlanych,
  • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane innymi przepisami.

Do zgłoszenia budowy, instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki w przypadku budowy instalacji gazowej należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych, do wniosku należy dołączyć projekt zagospodarowania działki wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa