Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

Ogłoszenie o przetargu

logo napis powiat lubelski
14
czerwca
2023

POWIAT LUBELSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 9 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Osmolice Pierwsze jednostka ewidencyjna Strzyżewice, stanowiącej działkę nr 1005/2 o powierzchni 1.9483 ha

I. Przedmiot przetargu (opis nieruchomości):
Nieruchomość będąca własnością Powiatu Lubelskiego, położona w obrębie ewidencyjnym Osmolice Pierwsze jednostka ewidencyjna Strzyżewice stanowiąca działkę nr 1005/2 o powierzchni 1.9483 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą  w Świdniku prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1I/00098161/7. 
 
Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze powiatowej prowadzącej z Lublina do Strzyżewic. Bezpośrednie otoczenie stanowią tereny niezabudowane użytkowane rolniczo. Nieruchomość jest użytkowana rolniczo. Jedynie niewielki obszar w centralnej części  o powierzchni ok. 0,10 ha jest zabudowany murowanym budynkiem gospodarczym parterowym o powierzchni ok. 45 m2. Z uwagi na zły stan techniczny, budynek kwalifikuje się do rozbiórki. Nieruchomość jest położona w terenie uzbrojonym w sieci: energetyczną, wodociągową, gazową, telefoniczną.
 
Nieruchomości jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
 
II.1.  Wartość szacunkowa nieruchomości wynosi: 1 100 000,00 zł (netto)
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 353 000,00 zł (brutto)
3. Zarząd Powiatu w Lublinie ustala wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. w wysokości 67 650,00 zł.
4. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie w dniu 17.08.2023 r. o godz. 9:00 w dużej sali konferencyjnej na parterze.
 
III. Funkcja nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzyżewice:
Przedmiotowa działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem AG – teren aktywności gospodarczej. Szczegółowe ustalenia planu dla terenu aktywności gospodarczej: ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod: nieuciążliwe zakłady produkcyjne, rzemiosło usługowe, bazy, składy, magazyny, hurtownie, dopuszcza się lokalizację: usług komercyjnych, komunikacji, urządzeń infrastruktury technicznej, zakazuje się lokalizacji obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz lokalizacji obiektów mogących pogorszyć stan środowiska.
 
IV. Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat od daty podpisania aktu notarialnego. 
 
V. W przypadku niezagospodarowania przedmiotowej nieruchomości w terminie 5 lat od daty podpisania aktu notarialnego nabywca nieruchomości zapłaci Powiatowi Lubelskiemu karę umowną w wysokości 50% ceny nabycia. Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje z pierwszym dniem następującym po dniu, w którym bezskutecznie upłynął termin zagospodarowania nieruchomości. Karę umowną wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty. Zapłata kary umownej zostanie zabezpieczona poprzez ustanowienie         na nieruchomości hipoteki do kwoty 50 % wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości.
 
VI. Zagospodarowanie nieruchomości ma polegać na jej zabudowie, zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzyżewice tj. realizacji budynków/obiektów o charakterze produkcyjnym/usługowym zajmujących co najmniej 5 % powierzchni nabytej nieruchomości.
 
VII. Ustala się termin rozpoczęcia zabudowy w ciągu 2 lat i zakończenia zabudowy w ciągu 4 lat od daty podpisania aktu notarialnego. Rozpoczęcie budowy powinno być udokumentowane wpisem do dziennika budowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego, a zakończenie budowy winno być udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektów zajmujących co najmniej 5 % powierzchni nabytej nieruchomości – w terminie 5 lat od dnia spisania umowy sprzedaży.
 
VIII. W przypadku niezagospodarowania przedmiotowej nieruchomości w terminie 5 lat od daty podpisania aktu notarialnego Powiatowi Lubelskiemu przysługuje również prawo      jej odkupu. Czas trwania uprawnienia wynosi pięć lat licząc od daty zawarcia aktu notarialnego. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości. Z chwilą wykonania prawa odkupu kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę własność kupionej rzeczy za zwrotem ceny          i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów. Jednakże zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się kupującemu tylko    w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy. 
 
IX. W przypadku zbycia wymienionej wyżej nieruchomości lub udziału w nieruchomości w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem zobowiązania polegającego na zagospodarowaniu przedmiotowej nieruchomości w terminie 4 lat od daty podpisania aktu notarialnego, zbywający sceduje to zobowiązanie na nabywającego. 
 
X. Termin wniesienia ceny sprzedaży: przed zawarciem aktu notarialnego.
 
XI. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Lublinie:
Bank Millennium S.A Nr 02 1160 2202 0000 0002 8307 2085, na którym musi znaleźć się najpóźniej w dniu 11.08.2023 r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania  lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione               w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. 
 
XII. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika przetargu, który   przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.
 
XIII. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
 
XIV. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy     sprzedaży.
 
XV. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021 r., poz. 2213).
 
XVI. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie w pok. 101 (I piętro), budynek A, (w dni robocze w godz. 7.30-15.30 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty - telefon: 81 52 86 661) lub telefonicznie pod nr 81 52 86 665.
 
 
 
 
 
 
           Wicestarosta Lubelski 
            Andrzej Chrząstowski    
 
            Członek Zarządu 
              Grzegorz Kozioł

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa