Zarząd Dróg Powiatowych Drukuj Zapisz

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach
ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce

 
Infrastrukturą drogową Powiatu Lubelskiego zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedziba w Bełżycach - jednostka organizacyjna Powiatu Lubelskiego, która wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Zarząd dróg powiatowych powstał na mocy Uchwały Rady Powiatu w Lublinie nr III/13/98 z dnia 30 grudnia 1998 r. z kolei statut Zarządu Dróg określiła uchwała Rady Powiatu w Lublinie nr IV/21/99 z dnia 30 stycznia 1999r.  

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów powołano do życia jednostkę, która wykonuje zadania powiatu z zakresu należy:
 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowywanie planów finansowania budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 • pełnienie funkcji inwestora,
 • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch,
 • realizacja zadań z w zakresie inżynierii ruchu,
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • koordynowanie robót drogowych,
 • wydawanie zezwoleń za najęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie kar i opłat,
 • prowadzenie ewidencji dróg, mostów, tuneli, przepustów promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
 • przygotowywanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 • wykonywanie robót inwentaryzacyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • prowadzenie kontroli nad nadzorowanymi obiektami,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg,
 • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i innych obiektów dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, w razie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dla ruchu lub mienia,
 • przeprowadzanie okresowych pomiarów ruchu,
 • utrzymanie zieleni, w tym nasadzanie i usuwanie drzew i krzewów,
 • gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi pas drogowy w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.
 
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa