Usuwanie pojazdów Drukuj Zapisz

Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.):

·         Pojazd usuwany jest z drogi położonej na terenie powiatu lubelskiego na koszt właściciela i umieszczany na wyznaczonym parkingu strzeżonym na podstawie „Dyspozycji usunięcia pojazdu” wydanej przez właściwy organ, określony w ustawie – Prawo o ruchu drogowym.

·         Pojazd przechowywany jest do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie, na parkingu strzeżonym firmy SPEED-BUS (tel.: 607 804 811), następująco:

1.     Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – na parkingu strzeżonym położonym w Lublinie przy ul. Krzemionki 4;

2.     Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz przewożące towary niebezpieczne – na parkingu strzeżonym położonym w Zagrodach przy ul. Cukrowej 5.

·         Stawki opłat obowiązujących w 2023 roku, określone zostały w uchwale Nr XLVII/527/2022 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r. poz. 5156).

Link do uchwały: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2022/5156/

Właściciel lub osoba uprawniona może odebrać pojazd z parkingu w dni robocze w godzinach 7:00 – 17:00, po okazaniu na parkingu:

1) zezwolenia na wydanie pojazdu – o ile jest wymagane (wydaje organ, który zlecił usunięcie pojazdu);

2) potwierdzenia uiszczenia opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu / lub dokumentu wydanego w Starostwie Powiatowym w Lublinie, zezwalającego na wydanie pojazdu.

·         Obsługa parkingów nie jest upoważniona do poboru opłat – należy je uiścić na konto Powiatu Lubelskiego w następujący sposób:

1)    w kasie Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9;

2)    lub przelewem na konto: Millennium Bank nr 04 1160 2202 0000 0002 8307 0982.

·         Wysokość opłat naliczana jest w następujący sposób:

stawka za usunięcie + stawka dobowa x liczba dni przechowywania (za każdą pełną dobę)  = kwota należności

Przykład:

Ø  jeżeli samochód o dmc do 3,5t usunięty w dniu 1 stycznia o godz. 10:00, zostanie odebrany w dniu 3 stycznia o godz. 08:00 – należność wyniesie 444,00 PLN tj. 431,00 + 13,00 (za jedną pełną dobę)

Ø  jeżeli jednak odbiór nastąpi w dniu 3 stycznia po godzinie 10:00 – należność wyniesie 457,00 PLN tj. 431,00 + 26,00 (za dwie pełne doby)

·         W przypadku kiedy prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odbierze pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, Starosta zobowiązany jest wystąpić do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku tego pojazdu na rzecz powiatu.

·         Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem art. 130a ust. 10d i 10i wyżej cytowanej ustawy. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje Starosta.

Powyższe sprawy w Starostwie Powiatowym w Lublinie prowadzi pracownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa ul. Spokojna 9, pok. 216, tel. 81 52 86 708.

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa