Usuwanie pojazdów Drukuj Zapisz

Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.):

 • Pojazd usuwany jest na koszt właściciela z drogi położonej na terenie powiatu lubelskiego i umieszczany na wyznaczonym parkingu strzeżonym na podstawie „Dyspozycji usunięcia pojazdu” wydanej przez właściwy organ, określony w ustawie – Prawo o ruchu drogowym.
 • Pojazd przechowywany jest na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.
 • Stawki określone zostały w uchwale Nr III/30/2018 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 228).

Link do uchwały: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2019/228/

 • Powiat Lubelski powierzył wykonywanie poniższych zadań następującym podmiotom:
 • Usuwanie i parkowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – „Sabat” sp. z o.o. – parking strzeżony położony w Lublinie przy ul. Budowlanej 24. tel.: 81 446 22 07; 691 999 005
 • Usuwanie i parkowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – firma „Sztyrlic” – parking strzeżony położony w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 15B. tel.: 81 751 29 54; 81 19445; 604 592 142

 • Właściciel lub osoba uprawniona może odebrać pojazd z parkingu w godzinach 8:00 – 16:00, po okazaniu na parkingu potwierdzenia uiszczenia na konto Powiatu Lubelskiego opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu,
  • a w przypadku pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 lub 1a – także zezwolenia na odbiór pojazdu, wydanego przez organ, który zlecił usunięcie.
 • Obsługa parkingów nie jest upoważniona do poboru w/w opłat – należy je uiścić na konto Powiatu Lubelskiego w następujący sposób:
  • w kasie Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9,
  • lub przelewem na konto: Millennium Bank nr 04 1160 2202 0000 0002 8307 0982.

Wysokość opłat naliczana jest w następujący sposób:

stawka za usunięcie + stawka dobowa x liczba dni (za każdą pełną dobę) przechowywania = kwota należności

Przykład:

 • jeżeli samochód  do 3,5t usunięty w dniu 1 stycznia o godz. 10:00, zostanie odebrany w dniu 3 stycznia o godz. 08:00 – należność wyniesie 431,00 PLN tj. 399,00 + 32,00 (za jedną pełną dobę)
 • jeżeli jednak odbiór nastąpi w dniu 3 stycznia po godzinie 10:00 – należność wyniesie 463,00 PLN tj. 399,00 + 64,00 (za dwie pełne doby)

 

 • W przypadku kiedy prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odbierze pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, Starosta zobowiązany jest wystąpić do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku tego pojazdu na rzecz powiatu.
 • Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem art. 130a ust. 10d i 10i wyżej cytowanej ustawy. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje Starosta.

Powyższe sprawy w Starostwie Powiatowym w Lublinie prowadzi pracownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa ul. Spokojna 9B, pok. 8, tel. 81 52 86 708.

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
grafika koncert
Kalendarz
wydarzeń
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa