Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

logo napis powiat lubelski
16
lutego
2023

STAROSTA LUBELSKI REPREZENTUJĄCY SKARB PAŃSTWA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 9 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica, stanowiącej działkę nr 335/14 o pow. 0,0729 ha

I.  Przedmiot przetargu (opis nieruchomości):

Nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa, położona w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica, stanowiąca działkę nr 335/14 o pow. 0,0729 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie  prowadzi księgę  wieczystą nr LU1I/00271083/3.

 

Działka nr 335/14 ma kształt nieregularny, teren płaski, położona jest na peryferiach miejscowości Konopnica, wśród działek głównie niezbudowanych  i pojedynczej zabudowy jednorodzinnej. Posiada bezpośredni dostęp  do drogi asfaltowej.  Działka jest nieuzbrojona. W zasięgu energia elektryczna – przy działce, wodociąg –  po drugiej stronie drogi, gazociąg – w odległości około 80 m.

Działka jest niezabudowana, nieużytkowana.

 

Nieruchomości jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

II.   1. Wartość szacunkowa nieruchomości:  118 900,00 (netto).

 

2. Cena wywoławcza nieruchomości:  73 123,50  zł.   

 

3. Starosta Lubelski ustala wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. w wysokości 3656,17 zł.

 

4. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie w dniu 21.03.2023 r. o godz. 10.00   w sali konferencyjnej na parterze.

 

III. Funkcja nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Konopnica:

 

Działka nr 335/14 znajduje się w obszarze, który nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica przedmiotowa działka znajduje się  w obszarze o projektowanym przeznaczeniu: teren zabudowy jednorodzinnej z usługami.

 

IV. Termin wniesienia ceny sprzedaży: przed zawarciem aktu notarialnego. 

 

V.  Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I przetarg – 19.12.2022 r.

 

VI. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Lublinie: Bank Millennium S.A. Nr 02 1160 2202 0000 0002 8307 2085 na którym musi znaleźć się najpóźniej w dniu 16.03.2023 r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak  nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet nabycia nieruchomości.

 

VII. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika przetargu, który   przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

 

VIII. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

IX. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy  sprzedaży.

 

X. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady  Ministrów z dnia  14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021 r., poz. 2213).

 

XI. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Starostwa w pok. 101, budynek A, (w dni robocze w godz. 7.30-15.30 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty - telefon: 81 52 86 661).

    Starosta Lubelski
       Zdzisław Antoń
 
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa