Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

osoba p[odpisujące dokument
21
listopada
2022

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zawiadamiam,

 
że przed Wojewodą Lubelskim prowadzone jest postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Lubelskiego znak: IGM.6821.6.2022.MWM z dnia 20 maja 2022 r., dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Bystrzyca gm. Wólka oznaczonej jako działka nr 231/2, poprzez zezwolenie spółce PGE Dystrybucja S.A. na założenie i przeprowadzenie przez ww. działkę napowietrznych przewodów linii elektroenergetycznej 110 KV relacji Lublin 400-GPZ Łęczna. W związku z faktem, że jedna ze stron postępowania tj. Władysław Aleksium zmarła wzywam potencjalnych spadkobierców do przedłożenia w terminie 7 dni od dnia, od daty doręczenia niemniejszego zawiadomienia poświadczonego notarialnie postanowienia o nabyciu spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia stwierdzającego nabycie spadku po dotychczasowym ww. współwłaścicielu nieruchomości. Wskazany dokument jest niezbędny do ustalenia stron w niniejszym postępowaniu odwoławczym.
Z aktami sprawy osoby, które wykażą interes prawny mogą zapoznać się w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4 , Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa, w godzinach pracy Urzędu. Jednocześnie informuję, iż doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
 
Z up. Wojewody Lubelskiego Artur Jaśkowski Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa 
 
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa