Tryb działania Zarządu Drukuj Zapisz

 
§ 54 [...]
4. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną.
§ 58.1.
Posiedzenia zarządu zwołuje oraz przewodniczy im starosta lub wicestarosta.
 
2. W posiedzeniach zarządu uczestniczą członkowie zarządu - z głosem stanowiącym, a sekretarz i skarbnik powiatu - z głosem doradczym.
3. Do udziału w posiedzeniach zarządu starosta może zobowiązać pracowników starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.
4. Do udziału w posiedzeniach zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, w szczególności radni.
 
§ 59.1.
Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.
2. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska zarządu.
3. Uchwały zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu obecni na posiedzeniu, na którym uchwała została przyjęta.
4. Uchwały zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji. W przypadku nieobecności starosty, decyzje zarządu podpisuje wicestarosta.
5. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu zarządu, w głosowaniu jawnym.
6. Uchwały zarządu udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 60.1.
Inicjatywa uchwałodawcza w zakresie spraw należących do kompetencji zarządu przysługuje członkom zarządu oraz sekretarzowi i skarbnikowi powiatu.
2. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał rady powiatu, chyba, że rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.
 
§ 61.1.
Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół.
2. W protokole podaje się imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu zarządu uczestniczyły również inne osoby, w protokole podaje się ich imiona i nazwiska oraz wskazuje, w jakim charakterze te osoby uczestniczyły w posiedzeniu.
3. Protokół z posiedzenia zarządu powinien dokładnie odzwierciedlać przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez zarząd.
4. Protokół z posiedzenia zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu uczestniczący w posiedzeniu.
5. Członkowie zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie.
6. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia, na posiedzeniu następnym. W razie zgłoszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzględnieniu rozstrzyga zarząd.
 
§ 55.1.
Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
1a. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
1b. W przypadku wprowadzenia klęski żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 2, wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu powiatu.
4. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego, zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
5. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.
6. Starosta może upoważnić na piśmie wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 5.
 
§ 56. 
Do zadań starosty w zakresie organizowania pracy zarządu powiatu należy w szczególności:
1) przygotowanie projektu porządku obrad zarządu,
2) określanie czasu i miejsca posiedzenia zarządu,
3) przygotowywanie materiałów do projektowanego porządku obrad,
4) zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu.
 
§ 57.1.
Członkowie zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.
2. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
3. W razie potrzeby, starosta może zwołać zarząd w innym terminie, a także rozszerzyć porządek obrad.
4. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków zarządu, w terminie 3 dni od złożenia wniosku.
 
§ 62. 
Starosta składa radzie powiatu na każdej sesji informację z działalności zarządu w okresie od poprzedniej sesji.
 
 
Treść informacji pobrana ze Statutu Powiatu Lubelskiego
 
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa