Przedmiot działania i kompetencje Drukuj Zapisz

Art. 26.
1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
 
2. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie
 
Art. 32.
1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
 
2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
 
  1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
  2. wykonywanie uchwał rady,
    1. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
  3. gospodarowanie mieniem powiatu,
  4. wykonywanie budżetu powiatu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
  6. uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego
3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
 
Art. 33. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek
 
Organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.
 
 
 
Treść informacji pobrana z dokumentu Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz 995 z późn. zm.)
 
Powrót