Aktualności Ochrona zdrowia Drukuj Zapisz

Program szczepień przeciw grypie

Szczepienie
30
września
2021

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej 2021/2022 informujemy, że SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach oraz SP ZOZ w Bychawie przystąpił do programu szczepień przeciw grypie, który jest dedykowany dla:

 • osób zatrudnionych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie,
 • osób zatrudnionych oraz osób realizujących usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym,
 • osób uprawnionych do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,
 • nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących w uczelni zajęcia ze studentami lub 
  z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz innych osób zatrudnionych w uczelni,
 • studentów i doktorantów uczestniczących, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów,
 • osób zatrudnionych w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujących czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
 • osób zatrudnionych lub wykonujących obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy,
 • pacjentów: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej,
 • osób przebywających w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy,
 • osób pracujących w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, 
  Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze.
 • Osób urodzonych nie później niż w 1946 r. - 75+

 

Szczepienia realizowane są bezpłatnie. 

Zgłoszenia chęci zaszczepienia przeciw grypie  proszę dokonywać w punktach rejestracji SPZOZ Nr 1 w Bełżycach oraz SP ZOZ w Bychawie.
Szczegółowych informacji udzielą  Pracownicy jednostek.

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa