Przydatne informacje Drukuj Zapisz

Wydobywanie kopaliny na potrzeby własne

Wydobywanie kopaliny na potrzeby własne
30
czerwca
2020

Informujemy, że od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) dopuszcza możliwość ograniczonego wydobywania piasków i żwirów na własne potrzeby.
 
Wydobywanie takie polega wyłącznie na zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną. Może nastąpić jeżeli jednocześnie:
  •     będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;
  •     nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym;
  •     nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.
Właściciel nieruchomości, który zamierza podjąć wydobycie, jest obowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym Starostę. Jednocześnie musi określić lokalizację zamierzonych robót oraz przewidywany czas ich wykonywania.
 
Należy zaznaczyć, że ustawa daje możliwość pozyskania przeznaczonych dla zaspokojenia własnych potrzeb, tylko piasku i żwiru co oznacza, że np. wydobycie.
 
W przypadku naruszenia wspomnianych wymagań właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, nakaże wstrzymanie wydobywania kopaliny, a kopię tej decyzji niezwłocznie przekaże Staroście.
 
Za nielegalne wydobywanie kopalin (bez wymaganej koncesji lub bez zgłoszenia Staroście zamiaru wydobycia kopalin na własne potrzeby) na podstawie ustawy ustala się opłatę podwyższoną w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej bez koncesji kopaliny.
 
Opłaty podwyższone będą ustalane przy zastosowaniu stawki obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania. Opłatę będzie trzeba wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa