Dokumenty dotyczące ochrony środowiska Drukuj Zapisz

Zarząd Powiatu Lubelskiego realizując obowiązki nałożone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) opracował „Program ochrony środowiska dla powiatu lubelskiego”. Program ten został uchwalony uchwałą nr XIX/183/04 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 13 maja 2004 r.

Program ochrony środowiska dla powiatu lubelskiego jest dokumentem planowania strategicznego, wyrażającym cele i kierunki polityki ekologicznej powiatu lubelskiego.

Przyjęte w 2001 r. przepisy w zakresie ochrony środowiska kładą duży nacisk na tak zwany rozwój zrównoważony, jako jeden ze środków utrzymania i odtwarzania dobrego stanu środowiska przyrodniczego, tak na szczeblu gmin, powiatów i województw oraz całego kraju.

Podstawowym założeniem zrównoważonego rozwoju jest takie stymulowanie procesów gospodarczych i społecznych, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe możliwości korzystania z nich zarówno przez obecnie jak i przyszłe pokolenia, zachowując jednocześnie trwałość funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Opiera się między innymi na integracji polityki ekologicznej z polityką społeczno-gospodarczą, planowaniem społeczno-gospodarczym, przestrzennym i urbanistycznym oraz wdrażaniem nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska wzorców produkcji i konsumpcji. Potrzeba oparcia dalszego rozwoju społecznego gospodarczego na zasadzie rozwoju zrównoważonego wynika z niekorzystnych skutków dla środowiska, zdrowia ludzkiego i w coraz większym stopniu także dla działalności gospodarczej dotychczasowego, intensywnego rozwoju gospodarki przy niekontrolowanym, często nieracjonalnym korzystaniu z zasobów naturalnych. Dlatego też jest konieczne zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego powiatu (mieszkańców, infrastruktury społecznej i zasobów przyrodniczych) czego podstawą będzie m.in. Program ochrony środowiska, wytyczający kierunki wdrażania takiego modelu rozwoju, który zapewni skuteczną regulację i reglamentację korzystania ze środowiska tak, aby rodzaj i skala tego korzystania realizowane przez wszystkich użytkowników nie stwarzały zagrożenia dla jakości i trwałości zasobów przyrodniczych. Program obejmuje całokształt działań służących powstrzymaniu degradacji i poprawie stanu środowiska przyrodniczego. Uwzględnia przy tym rozwój społeczno-gospodarczy, w którym w celu zrównoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli, następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.

Celem podstawowym programu jest ustalenie optymalnych działań w kierunku poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie powiatu, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków umożliwiających rozwój gospodarczy. Będzie on podstawowym elementem systemu planowania przestrzennego, wytyczającego kierunki zagospodarowania przestrzennego kraju i jego poszczególnych obszarów. System ten może stanowić niezastąpioną, międzysektorową płaszczyznę regulującą kierunki, sposoby i intensywność zagospodarowania terenu w zależności od przyznanych danemu obszarowi funkcji podstawowych i uzupełniających. Podstawą do wyboru metod działania jest przedstawiona syntetycznie ocena warunków naturalnych jak i aktualnego stanu środowiska.

Zmniejszenie psji na środowisko i określona poprawa stanu środowiska możliwe są jedynie przez wdrażanie mechanizmów prawnych i ekonomicznych polityki ekologicznej oraz wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Świadomość ta powinna się wyrażać nie tylko dostrzeganiem problemów w dziedzinie środowiska, ale także zrozumieniem ich przyczyn, zdawaniem sobie sprawy z uwarunkowań odnoszących się do możliwych sposobów ich rozwiązania oraz umiejętnością odniesienia tych problemów do własnej osoby i własnych działań – w miejscu pracy, zamieszkania i wypoczynku.

 
Głównym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Podstawowe znaczenie ma zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Dla osiągnięcia celów założonych w Polityce Ekologicznej Państwa oraz realizacji podstawowych zasad racjonalnej gospodarki odpadami, a także stworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania odpadami, na szczeblu krajowym i wojewódzkim opracowywane są plany gospodarki odpadami.

Na poziomie kraju politykę w zakresie gospodarki odpadami wyznacza „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 grudnia 2010 r., natomiast na poziomie województwa jest to Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 uchwalony przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 30 lipca 2012 r.

„Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017” dotyczy odpadów wytworzonych na obszarze województwa oraz przywożonych na jego obszar, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych.

Dokument wyznacza cele z zakresu gospodarki odpadami obejmujące lata 2012 - 2017 oraz perspektywicznie okres 2018-2023.

W Planie województwo lubelskie podzielone zostało na 9 regionów gospodarki odpadami komunalnymi, w których określono instalacje regionalne oraz instalacje zastępcze służące zagospodarowaniu odpadów komunalnych.

  1. Region Biała Podlaska

Gminy wchodzące w skład regionu to: Międzyrzec Podlaski, Terespol, Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Terespol, Tuczna, Wisznice, Zalesie, Biała Podlaska, Jabłoń, Parczew, Trzebieszów.

  1. Region Centralno - Wschodni

Gminy wchodzące w skład regionu to: Sławatycze, Sosnówka, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Sosnowica, Włodawa, Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wyryki, Krasnystaw, Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka, Uścimów, Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn, Piaski, Rybczewice, Trawniki.

  1. Region Centralny

Gminy wchodzące w skład regionu to: Lubartów, Kamionka, Lubartów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Garbów, Głusk, Niemce, Wólka, Świdnik, Mełgiew, Lublin

  1. Region Chełm

Gminy wchodzące w skład regionu to: Wola Uhruska, Rejowiec Fabryczny, Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź, Rejowiec, Hrubieszów, Uchanie, Chełm

  1. Region Południowo -Zachodni

Gminy wchodzące w skład regionu to: Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki, Kraśnik, Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek, Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Wojciechów, Wysokie, Zakrzew, Chodel, Józefów nad Wisłą, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Nałęczów

  1. Region Południowy

Gminy wchodzące w skład regionu to: Biłgoraj, Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol, Turobin, Hrubieszów, Dołhobyczów, Horodło, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice, Tomaszów Lubelski, Bełżec, Jarczów, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Ulhówek, Krasnobród, Zwierzyniec, Chrzanów, Dzwola

  1. Region Północno - Zachodni

Gminy wchodzące w skład regionu to: Milanów, Siemień, Radzyń Podlaski, Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń, Jeziorzany, Kock, Łuków, Stoczek Łukowski, Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Wojcieszków, Wola Mysłowska.

  1. Region Puławy

Gminy wchodzące w skład regionu to: Abramów, Firlej, Michów, Karczmiska, Wilków, Puławy, Baranów, Janowiec, Kazimierz, Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Puławy, Wąwolnica, Żyrzyn, Dęblin, Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca, Ułęż.

  1. Region Zamość

Gminy wchodzące w skład regionu to: Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, m. Zamość.

 

 

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa