Azbest a środowisko Drukuj Zapisz

Głównymi celami programów są:
 
  1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
  2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenie całego kraju,
  3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
 
Programy dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest
 
Na poziomie krajowym:
 
„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” uchwalony w dniu 14 lipca 2009 r. przez Radę Ministrów
 
Na poziomie województwa:
 
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2012-2032" uchwalony w dniu 28 listopada 2011 r. przez Sejmik Województwa Lubelskiego
 
Na poziomie powiatu:
 
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu lubelskiego na lata 2011-2032” uchwalony w dniu 28 czerwca 2011 r. przez Radę Powiatu w Lublinie
 
 
Na poziomie gminnym
 
Każda gmina powinna posiadać swój własny program usuwania azbestu.
 
 
 
AKTY PRAWNE:
 
  • Najważniejszym aktem prawnym regulującym problem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie naszego kraju jest ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z poźn. zm.).
  • Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z poźn. zm.) wydano rozporządzenie:
  • Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089).
  • Na podstawie art. 163 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wydano dwa rozporządzenia dotyczące zasad postępowania z azbestem:
  •  Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 24).
  • Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011, Nr 8, poz. 31).
 
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa