Społeczni opiekunowie zabytków Drukuj Zapisz

Zgodnie z art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) społecznym opiekunem zabytków może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zadania społecznego opiekuna zabytków może wykonywać również osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 
Uzyskanie uprawnień Społecznego Opiekuna Zabytków
 
 
Wymagane dokumenty:
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • dokument potwierdzający posiadanie wiedzy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

 • osoby fizyczne po otrzymaniu zawiadomienia o wpisaniu na listę społecznych opiekunów zabytków, zobowiązane są do dostarczenia fotografii w celu wydania im legitymacji społecznego opiekuna zabytków.

Sposób załatwienia sprawy
 1. Kandydat na Społecznego Opiekuna Zabytków zgłasza Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wolę pełnienia funkcji Społecznego Opiekuna Zabytków.
 2. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wnioskuje do Starosty Lubelskiego o ustanowienie Społecznego Opiekuna Zabytków.
 3. Starosta Lubelski w drodze decyzji ustanawia osobę fizyczną lub prawną bądź inną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej społecznym opiekunem zabytków oraz zawiadamia o ustanowieniu społecznego opiekuna zabytków Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także kandydata. Następnie wydaje:
  1. osobie fizycznej – legitymację społecznego opiekuna zabytków;
  2. osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – zaświadczenie o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków.
 
 
Wzór legitymacji i zaświadczenia zostały określone Zarządzeniem nr 102/2014 Starosty Lubelskiego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru listy społecznych opiekunów zabytków Powiatu Lubelskiego, wzoru legitymacji oraz wzoru zaświadczenia, wydanych społecznym opiekunom zabytków.
 
 
 

WYKAZ SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW ZABYTKÓW POWIATU LUBELSKIEGO: 

- Anna Wnuk-Bednarczyk 

- Magdalena Anna Kosidło

 
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa