Monitoring Wizyjny Drukuj Zapisz

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż:

 

1. Administrator Danych.

Administratorem Państwa danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest:

1) Powiat Lubelski z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, 20-074 Lublin (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym);

2) Starosta Lubelski z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, 20-074 Lublin (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy).

2. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców.

Odbiorcami danych osobowych będą lub mogą być:

1) osoby, które na podstawie upoważnienia Administratora będą przetwarzać dane osobowe;

2) podmioty, którym na  podstawie  umów zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych (np. podmioty świadczące usługi serwisowe);

3) organy publiczne i podmioty, którym dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Monitoring obejmuje budynek Starostwa Powiatowego w Lublinie (wejście/wyjście, korytarze, Punkt Obsługi Klienta, kasa, sala konferencyjna) oraz teren wokół budynku (ciągi komunikacyjne, chodniki, parking).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

2) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 222  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Po upływie okresu, o którym mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Prawa osób, których dane dotyczą.

Przysługuje Państwu:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO);

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Numer telefonu kontaktowego Inspektora Ochrony Danych: (81) 528-67-25.

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa