Certyfikat jakości Drukuj Zapisz

Ponowna certyfikacja w starostwie

Ponowna certyfikacja w starostwie
28
lipca
2016

W ramach projektu „Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego” w Starostwie Powiatowym w Lublinie został wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

Wynikiem podjętych w listopadzie 2011 r. prac było uzyskanie 25 czerwca 2013 r. certyfikatu wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań o charakterze publicznym na rzecz klientów. Certyfikat uzyskano i utrzymano w okresie 3 lat. W ramach systemu została ustanowiona Polityka Jakości, która określa cel główny działalności tj.: „Zabezpieczenie potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez profesjonalne działanie urzędników oraz stałe podnoszenie standardu świadczonych usług i sprawności funkcjonowania urzędu”. Realizacja celu zapewniona jest poprzez: zapewnienie klientom fachowej, terminowej, realizowanej z poszanowaniem etyki i wolnej od korupcji obsługi, zapewnienie klientom kompleksowej i rzetelnej informacji oraz terminowe dostarczenie usług spełniających ich potrzeby i oczekiwania, jak również gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy o pozostałych potrzebach oraz oczekiwaniach klientów i ich uwzględnianie poprzez dostosowywanie urzędu. Starostwo zobowiązało się do: zapewnienia pełnej informacji o sposobie załatwiania spraw w urzędzie, rzetelnego, wnikliwego, terminowego i bezstronnego załatwiania spraw, uwzględniania zebranych opinii o poziomie świadczonych przez nasz urząd usług oraz stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu. Realizując cele Polityki jakości w ramach wdrożenia i utrzymania w Starostwie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 – zostały wprowadzone następujące dokumenty: Księga Jakości, Księga Zarządzania Procesami, Procedury oraz Cele jakości. W skład dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością wchodzą także Zarządzenia Starosty i karty spraw udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na każdy rok wyznaczane są cele jakości, których osiągnięcie jest weryfikowane podczas przeglądu systemu zarządzania. Przeglądem objęte są analizy m.in.: wyników auditów, informacji zwrotnych od klientów, funkcjonowania procesów i zgodności usług, statusu działań zapobiegawczych i korygujących, działań podjętych w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania, zmian, które mogą wpływać na system zarządzania jakością oraz zaleceń dotyczących doskonalenia. Przegląd wykonywany przez kierownictwo ma na celu sprawdzenie na ile system jest efektywny, przydatny dla Starostwa i odpowiada jego specyfice. W bieżącym roku przystąpiono do ponownej certyfikacji. W dniu 25 czerwca 2016 r. Starostwo Powiatowe w Lublinie otrzymało certyfikat zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami ISO 9001:2008 wydany przez instytucję certyfikującą, którą jest Q&R Polska. 

Uzyskany po raz drugi certyfikat obliguje do ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb klientów.

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa