Regulamin Wystawców Drukuj Zapisz

Załącznik do uchwały Nr 1088/2023 r. 

      Zarządu Powiatu w Lublinie

                                                            z dnia 13 lipca 2023 r.

 

 

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH 
W DOŻYNKACH WOJEWÓDZKICH 2023

 

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1.         Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują Wystawców uczestniczących w dniu 
27 sierpnia 2023 r. w Dożynkach Wojewódzkich 2023 na terenie lotniska sportowego w Radawcu Dużym, zwanych dalej „Imprezą”.

1.2.         Niniejszy regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie https://www.powiat.lublin.pl/kultura/dozynki-2023/regulamin-wystawcow-2023.html

1.3.         Organizatorami Dożynek Wojewódzkich 2023 są: Województwo Lubelskie, Powiat Lubelski, Centrum Spotkania Kultur
w Lublinie.

1.4.         Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie Dożynek Wojewódzkich 2023.

 

2.             ZASADY UCZESTNICTWA 

2.1.         Zgłoszenie Uczestnictwa 

2.1.1.     Organizator umieszcza karty zgłoszeń (zał. 1,2) na stronie internetowej co jest jednoznaczne 
z zaproszeniem do składania zgłoszeń udziału w Imprezie. 

2.1.2.     Organizator informuje o przyjęciu oferty uczestnictwa w Imprezie poprzez potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Imprezie.

2.1.3.     Organizator, w oparciu o plan stoisk (zał. 4) przydziela powierzchnię wystawienniczą w miarę posiadanych możliwości, zgodnie z życzeniem Wystawcy. 

2.1.4.     W uzasadnionych wypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca stoiska.

2.1.5.     Karty zgłoszenia udziału w Imprezie Organizator przyjmuje do dnia 
18 sierpnia 2023 r. . W przypadku otrzymania karty zgłoszenia po terminie Organizator zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na uczestnictwo Wystawcy 
w Imprezie.

2.1.6.     Zgłoszenie uczestnictwa, o którym mowa w pkt. 2.1.1 – 2.1.5 nie dotyczy stoisk handlowych, gastronomicznych oraz wesołego miasteczka, dla których został przeprowadzony odrębny konkurs na wyłączność. 

 

2.2        Odwołanie Uczestnictwa 

2.2.1     Zgłaszający  uczestnictwo w Imprezie może odwołać swoją ofertę najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Imprezy. W przypadku późniejszej rezygnacji Wystawca ponosi koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości 100% wartości zamówienia.

2.2.2      W przypadku odwołania Imprezy przez Organizatora przed jej rozpoczęciem Wystawcy otrzymają zwrot dokonanych wpłat w pełnej wysokości.

 

3.             CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

3.1.1.     Ceny za najem powierzchni wystawienniczej określa zał. 3 

3.1.2.     Płatności za najem powierzchni należy dokonać przelewem na rachunek Powiatu Lubelskiego, ul Spokojna 9, 20 – 074 Lublin, nr konta 66 1160 2202 0000 0002 8306 5404.
Na podstawie dokonanej płatności Powiat Lubelski wystawi fakturę VAT.

3.1.3.     Dowód wpłaty będzie upoważniał do wjazdu na teren Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli dowodów wpłaty. Nieuiszczenie opłaty za stoisko będzie podstawą do usunięcia Wystawcy z terenu Imprezy. 


4.     ZASADY WJAZDU I PARKOWANIA 

4.1.      Organizator zapewnia Wystawcom wjazd na teren Imprezy w dniu 27 sierpnia 2023 r. 
od godziny 7.00. 

4.2        Wszelkie pojazdy, które nie stanowią elementu stoiska, powinny być usunięte 
na wyznaczone przez Organizatora parkingi niezwłocznie po zakończeniu rozkładania stoiska, nie później niż do godz. 10.00. W przeciwnym wypadku pojazd może zostać odholowany przez służby porządkowe na koszt właściciela.

 

5.             UBEZPIECZENIE 

5.1.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców uczestniczących w Imprezie spowodowane siłą wyższą np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą. 

5.2.       O wystąpieniu szkody Wystawca uczestniczący w Imprezie zobowiązany jest pisemnie powiadomić Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

5.3.       Wystawcy uczestniczący w Imprezie powinni we własnym zakresie ubezpieczyć 
się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Imprezy (sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe, itp. ).

 

6.             ZABEZPIECZENIE TERENU 

6.1.         Wyznaczony teren Imprezy Organizator zabezpieczy przez wynajęte służby ochrony w godz. 7.00 – 22.30 w dniu 27 sierpnia 2023 r.

6.2.         W zakresie spraw porządkowo - ochronnych wystawcy są zobowiązani respektować polecenia służb porządkowych organizatora i służby ochrony.

 

7.             ORGANIZACJA STOISK

7.1.         Wystawca uczestniczący w Imprezie zobowiązany jest:

7.1.1      do zgłoszenia się do pracowników Organizatora celem wskazania stoiska,

7.1.2      spełnienia na stoisku koniecznych norm p.poż. oraz sanitarnych dotyczących dystrybucji produktów spożywczych wymaganych przez SANEPID,

7.1.3      utrzymania porządku na stoisku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu w trakcie trwania Imprezy,

7.1.4      po zakończeniu Imprezy – do usunięcia eksponatów, zdemontowania stoiska oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu,

7.2            Pozostawione bez zawiadomienia Organizatora elementy wyposażenia stoiska, które nie zostały usunięte przez Wystawcę po zakończeniu Imprezy uważa się za mienie porzucone.

 

8.             PRZEPISY PORZĄDKOWE 

8.1          Wystawca  uczestniczący w  Imprezie  zobowiązany jest do przestrzegania wydanych przez Organizatora poleceń porządkowych oraz stosowania się do poleceń służb porządkowych.

8.2       Zabronione jest wnoszenie na teren Imprezy broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

8.3.      Osoby znajdujące się na Imprezie, które dopuszczać się będą zakłóceń porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników Imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu, będą usunięte z terenu Imprezy.

8.4.      Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób przejść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych 
w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

8.5.      Zobowiązuje się Wystawców do wyposażenia punktów wystawy w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica min. 6 kg) w miejscu oznaczonym. Punkty gastronomiczne, w których występuje podgrzewanie olejów i tłuszczów należy wyposażyć w gaśnice do gaszenia tych produktów.

 

9.     REKLAMACJE 

9.1       Reklamacje Wystawców uczestniczących w Imprezie dotyczące lokalizacji (miejsca prezentacji) i rozmiarów faktycznie zajmowanej powierzchni  stoisk powinny być niezwłocznie zgłaszane obsłudze Imprezy.

9.2.       Reklamacje po zakończeniu Imprezy mogą być zgłaszane wyłącznie drogą pisemną, 
nie później niż 7 dni od dnia Imprezy.

 

10.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.     Wystawca uczestniczący w Imprezie ma obowiązek przestrzegać regulaminu 
oraz obowiązujących przepisów  prawa. 

 

Załączniki:

Ikona docx Regulamin wystawców Dożynki Wojewódzkie 2023, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 25,94 kB ]

Ikona docx Zał. 1 Karta zgłoszenia instytucje - firmy.docx, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 18,17 kB ]  

Ikona docx Zał. 2 Karta zgłoszenia - wystawa rolnicza.docx, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 18,18 kB ]

Ikona docx Zał. 3 Cennik.docx, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 20,25 kB ]

Ikona png Zał. 4 plan sytuacyjny Dożynki wojewódzkie 2023.png, plik: Rozszerzenie: png, Rozmiar: [ 1,60 MB ] 

Ikona docx Karta zgłoszenia gastronomia, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 20,79 kB ]

Ikona doc Karta zgłoszenia-handel, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [ 37,50 kB ]

 

 

 

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa