Regulamin Wieńców Dożynkowych Drukuj Zapisz

Załącznik do uchwały Nr 1097/2023 r. 

Zarządu Powiatu w Lublinie

z dnia 13 lipca 2023 r.

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych 

„Dożynki Wojewódzkie 2023”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin stosuje się do Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych, zwanego 
  w dalszej treści Konkursem, organizowanego w dniu 27 sierpnia 2023 r. podczas święta plonów „Dożynki Wojewódzkie ‘2023”, które odbędą się na Lotnisku Aeroklubu Lubelskiego w miejscowości Radawiec Duży. 
 2. Regulamin Konkursu wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Lubelskiego www.powiat.lublin.pl/kultura/dozynki-2023.
 3. Organizatorem Konkursu jest Powiat Lubelski. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

 

§ 2. CEL KONKURSU

 1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji wykonywania wieńców i obrzędów dożynkowych wśród Gmin Powiatu Lubelskiego.
 2. Prezentacja tradycyjnych i współczesnych wieńców dożynkowych Powiatu Lubelskiego.
 3. Promocja dorobku kulturowego wsi polskiej.
 4. Aktywizacja społeczności lokalnych w kierunku rozwoju kultury i tradycji budujących tożsamość Powiatu Lubelskiego.

 

§ 3. ZGŁOSZENIE, UCZESTNICTWO I KRYTERIA OCENY

 1. Do udziału w konkursie uprawniona jest każda z 16 Gmin wchodzących w skład Powiatu Lubelskiego.
 2. Każda Gmina może zgłosić do konkursu dwa wieńce: jeden w kategorii wieńców tradycyjnych i jeden w kategorii wieńców współczesnych:
  1.  Wieńce tradycyjne – będą oceniane pod względem zgodności z tradycją 
   w zakresie: kompozycji, formy, techniki wykonania i materiału. Ocenie poddawane będą wyłącznie wieńce wykonane w materiałów naturalnych techniką tradycyjną. Wieńce nie mogą być wykonane z plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów lub innych elementów syntetycznych. Materiały stosowane do wykonania wieńca dożynkowego, dla przykładu: kłosy zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła uprawiane itp. muszą być uprawiane na terenie powiatu lubelskiego. Niedopuszczalne jest zastosowanie owoców i kwiatów z uprawy nienaturalnej oraz współcześnie modyfikowanych zbóż, np. pszenżyto. Do kryteriów oceny wieńców będą zastosowane m. in.: walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły oraz ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych (historycznie - tradycyjny wieniec dożynkowy na ziemiach polskich wykonywany był w kształcie korony lub stożka). Zwycięski wieniec w Konkursie zostanie skierowany do Konkursu Wojewódzkiego. Ocena wieńców w „Wojewódzkim Konkursie na Wieniec Dożynkowy” obejmuje dodatkowo sposób prezentacji wieńca, w tym ubiór członków grupy wieńcowej w autentyczne i tradycyjne stroje ludowe. Ośpiewanie wieńca dożynkowego zgodnie z tradycją danego regionu. Możliwość prezentacji sceny rodzajowej nawiązującej do tradycyjnych zwyczajów żniwnych oraz prac z nimi związanych. Czas trwania sceny nie dłuższy niż 5 minut. Prezentacja wieńców w powyższy sposób podnosi wartość ich oceny zarówno w „Powiatowym Konkursie Wieńców Dożynkowych” oraz w „Wojewódzkim Konkursie na Wieniec Dożynkowy”.
  2. Wieńce współczesne – będą oceniane pod względem sposobu ich wykonania zgodnie ze współcześnie obowiązującymi trendami, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technik i materiałów, różnorodności użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła - uprawiane na terenie powiatu lubelskiego. Do kryteriów oceny wieńców zaliczyć można, m. in.: walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw oraz architektura bryły.
 3. Wieńce dożynkowe biorące udział w Konkursie nie powinny przekraczać rozmiarów:
  1. wysokość do 180 cm,
  2. szerokość w podstawie oraz w średnicy na całej wysokości wieńca do 150 cm,
  3. wieńce swoim wyglądem nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, w tym obrażać uczuć religijnych i poczucia moralności.
 4. Kartę zgłoszenia w wersji edytowalnej (do pobrania na stronie www.powiat.
  lublin.pl/kultura/dozynki-2023), należy przesyłać do Starostwa Powiatowego w Lublinie drogą elektroniczną na adres: dozynki2023@powiat.lublin.pl (w temacie: Zgłoszenie do KONKURSU). Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa  w dniu 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 12-tej.

Wieńce mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo.
Każda Gmina dostarcza zgłoszone ze swojego terenu 2 wieńce na Dożynki Wojewódzkie do Radawca Dużego w dniu 27 sierpnia 2023 r. 
Każdy wieniec powinien posiadać własną tabliczkę z nazwą miejscowości oraz nazwą koła/ organizacji, która wykonała wieniec.
Każdy wieniec dostarczony do Konkursu powinien posiadać dołączoną dokumentację fotograficzną obrazującą jego samodzielne wykonanie przez podmiot zgłaszający. Dokumentacja będzie stanowiła element oceny prowadzonej przez Komisję Konkursową.
Organizator nie zapewnia ani nie pokrywa kosztów transportu. Delegacje, maksymalnie 15-osobowe, przyjeżdżają na własny koszt. W skład delegacji wchodzą przedstawiciele władz Gminy oraz przedstawiciele kół/ organizacji, które wykonały wieńce. 
W szczególnych okolicznościach, na wniosek Gminy lub organizacji, Organizator może dopuścić do Konkursu większą ilość wieńców niż określona w ust. 1.
 

§ 4. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Komisję Konkursową powołuje Organizator, w tym wskazując Przewodniczącego.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
  1. jeden delegowany przedstawiciel Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,
  2.  dwóch przedstawicieli delegowanych przez Organizatora.
 3. Komisja Konkursowa dokona oceny wieńców w dniu 27 sierpnia 2023 r.
 4. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez 
  jej członków.
 5. Komisja Konkursowa w imieniu Organizatora dokona oceny i rozstrzygnie Konkurs. 
 6. Każdy członek Komisji zobowiązany jest do wytypowania trzech – w obu kategoriach – najbardziej wartościowych jego zdaniem wieńców, wskazując jednocześnie kolejność 
  oraz ilość punktów w sposób następujący:
  3 punkty – wieniec zajmujący I miejsce 
  2 punkty – wieniec zajmujący II miejsce 
  1 punkt – wieniec zajmujący III miejsce. 
 7. W przypadku uzyskania w pierwszej turze głosowania tej samej ilości punktów 
  przez dwa lub więcej wieńców, na poszczególne miejsca od pierwszego do trzeciego, przeprowadzone zostaje ponowne głosowanie wyłaniające Zwycięzcę Konkursu. 
 8. W przypadku braku rozstrzygnięcia w II turze głosowania, decydujący głos ma Przewodniczący Komisji.
 9. Każda niezgodność z Regulaminem na karcie głosowania powoduje nieważność głosu. 

 

§ 5. NAGRODY

 1. W obydwu kategoriach, o których mowa w  § 3. ust. 2 Komisja Konkursowa przyznaje nagrody i dyplomy za pierwsze, drugie i trzecie miejsce – odpowiednio brutto: 1 600,- zł, 
  1 200,- zł i 900,- zł. 
 2. Każdy zgłoszony do konkursu wieniec dożynkowy zostanie nagrodzony dyplomem oraz kwotą brutto 400,- zł. 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ustali i przekaże Gminom Powiatu Lubelskiego oraz podmiotom zgłaszającym szczegóły dotyczące miejsca i czasu dostarczenia wieńców do Konkursu.
Do zmian treści Regulaminu uprawniony jest Zarząd Powiatu w Lublinie. 
W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
Od ostatecznej decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

 

Ikona docx Regulamin Wieńców Dożynkowych 2023.docx, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 22,04 kB ]  

Ikona docx Załącznik do Regulaminu - Karta zgłoszenia.docx, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 15,54 kB ]


 

 

 

 

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa