Regulamin Dożynek Drukuj Zapisz

Zarządu Powiatu w Lublinie

z dnia 13 lipca 2023 r.

Załącznik do Uchwały Nr 1090/2023 

REGULAMIN  IMPREZY  MASOWEJ

PN. „DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE 2023”

 

§ 1. 1. „Regulamin imprezy masowej pn. »Dożynki Wojewódzkie 2023«”, zwany dalej „Regulaminem”, został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 616), w związku z  organizacją w  dniu  27 sierpnia 2023 r. imprezy masowej pn. „Dożynki Wojewódzkie 2023” zwanej dalej „imprezą”, na terenie lotniska w Radawcu. 

2. Organizatorami imprezy są: Województwo Lubelskie, Powiat Lubelski i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zgodnie z zawartym w dniu 21 marca 2023 r. „Porozumieniem w sprawie organizacji Dożynek Wojewódzkich 2023”.

3. Regulamin określa warunki i zasady zachowania się osób obecnych na imprezie, zwanych dalej „uczestnikami imprezy”.

4. Postanowienia Regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy imprezy.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)  imprezie – należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową, tj. imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym, która odbywa się na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, wynosi nie mniej niż 1000;

2)  terenie imprezy – należy przez to rozumieć część wschodnią lotniska w Radawcu, stanowiącą wydzielony, odpowiednio oznaczony teren na otwartej przestrzeni, spełniający warunki higieniczno-sanitarne odpowiadające wymaganiom przewidzianym prawem oraz posiadający infrastrukturę zapewniającą bezpieczne przeprowadzenie imprezy masowej, na którym do określenia liczby miejsc przyjmuje się przelicznik 0,5 m2 na osobę;

3)  uczestniku imprezy – należy przez to rozumieć osobę przebywającą na terenie imprezy od chwili wejścia na teren imprezy do chwili opuszczenia przez nią tego terenu.

§ 3. Warunki  uczestnictwa w imprezie.

1.   Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny.

2.   Na teren imprezy może wejść oraz przebywać na nim wyłącznie osoba, która:

1)  nie znajduje się pod widocznym wpływem działania alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie;

2)  nie narusza przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu oraz „Regulaminu terenu imprezy masowej pn. »Dożynki Wojewódzkie 2023«”;

3)  stosuje się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej organizatora imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.

3.      Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i  na ich odpowiedzialność. 

4.   Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, dostępnych dla publiczności.

§ 4. 1. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy i posiadania:

1)  broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych;

2)  napojów alkoholowych powyżej 3,5%, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie;

3)  pojemników do rozpylania gazu, substancji palnych, żrących lub farbujących;

4)  wyrobów pirotechnicznych bez zezwolenia organizatora.

2.    Zabrania się:

1)  wywoływania zajść przy użyciu siły fizycznej;

2)  niszczenia urządzeń, instalacji technicznych, tablic informacyjnych, pojemników  zawierających odpady itp. oraz zaśmiecania i zanieczyszczania terenu;

3)  rzucania przedmiotami;

4)  załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;

5)  rozniecania i podsycania ognia;

6)  zaśmiecania terenu.

3.      Zabrania się, bez pisemnej zgody Organizatora: wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren imprezy zwierząt.

4.      Zabrania się wstępu na miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności sceny, zaplecza sceny i stanowiska akustyka.

§ 5. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora.

§ 6. 1. Osoby znajdujące się na terenie przyległym do terenu imprezy są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących w trakcie imprezy przepisów prawa i wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

     § 7. 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej (warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną).

2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy. 

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.

4.    Regulamin wraz z odrębnym „Regulaminem terenu imprezy masowej pn. »Dożynki Wojewódzkie 2023«” stanowią całość i łącznie regulują warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na terenie imprezy podczas jej trwania.

5.    Regulaminy wymienione w ust. 4, są dostępne do wglądu:

1)  na stronie internetowej https://www.powiat.lublin.pl/kultura/dozynki-2023/;

2)  na tablicach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie imprezy;

3)  w siedzibie organizatora.

6. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminach, wymienionych w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

7. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

 

Załączniki:

Ikona docx Regulamin terenu - Dożynki Wojewódzkie Radawiec 2023.docx, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 30,97 kB ]

 

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa