Regulamin Wieńców dożynkowych Drukuj Zapisz

 

Załącznik do uchwały Nr 582/2021 r. 

Zarządu Powiatu w Lublinie

z dnia 14 lipca 2021 r.

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych 

„Dożynki - Bełżyce 2021”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin obowiązuje 29 sierpnia 2021 r. podczas organizowanego święta plonów „Dożynki - Bełżyce 2021”, które odbędą się na Stadionie Miejskim Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach. 

Niniejszy Regulamin wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie  www.powiat.lublin.pl/kultura/dozynki-2021

Organizatorem Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych jest Powiat Lubelski. 

Organizator zastrzega sobie w szczególnych okolicznościach prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

 

§ 2. CEL KONKURSU

Upowszechnianie i kultywowanie tradycji wykonywania wieńców i obrzędów dożynkowych.

Prezentacja tradycyjnych, najpiękniejszych wieńców dożynkowych Powiatu Lubelskiego.

Promocja dorobku kulturalnego wsi polskiej.

Aktywizacja małych społeczności lokalnych.

 

§ 3. ZGŁOSZENIE I UCZESTNICTWO

Do udziału w konkursie uprawniona jest każda z 16 gmin wchodzących w skład Powiatu Lubelskiego.

Każda gmina może zgłosić do konkursu dwa wieńce: jeden w kategorii wieńców tradycyjnych i jeden w kategorii wieńców współczesnych:

wieńce tradycyjne – nawiązujące formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych; wykonane według starych wzorów; korony wykonane na szkielecie pałąkowym,  płaskie, wieńce koliste lub w kształcie stożkowej kopy, z wykorzystaniem wyłącznie płodów naturalnych – kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty, 

wieńce współczesne – o dowolnej kompozycji i inwencji twórczej; formy uwzględniające współczesny charakter, odwołujące się do aktualnej rzeczywistości religijnej, historycznej lub obyczajowej, wykonane w dowolnej technice i z dowolnych materiałów. 

Kartę zgłoszenia w wersji edytowalnej (do pobrania na stronie www.powiat.lublin.pl/kultura/dozynki-2021), należy przesyłać do Starostwa Powiatowego w Lublinie drogą elektroniczną na adres: a.kalinowska-galat@powiat.lublin.pl (w temacie: Zgłoszenie do KONKURSU). Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12-tej.

Wieńce mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo.

Na Dożynki Powiatowe do Bełżyc każda gmina dostarcza zgłoszone ze swojego terenu 2 wieńce: jeden w kategorii tradycyjnej i jeden w kategorii współczesnej.

Każdy wieniec powinien posiadać tabliczkę z nazwą miejscowości oraz nazwą koła/ organizacji, która wykonała wieniec. 

Organizator nie zapewnia transportu. Delegacje maksymalnie 15-osobowe przyjeżdżają na własny koszt. W skład delegacji wchodzą przedstawiciele władz gminy oraz przedstawiciele kół/ organizacji, którzy wykonali wieńce. 

W szczególnych okolicznościach organizator może dopuścić do Konkursu większą ilość wieńców niż określona w ust. 1.

 

§ 4. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową powołuje organizator, w tym wskazując przewodniczącego.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

  • jeden delegowany przedstawiciel Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,
  • dwóch przedstawicieli delegowanych przez organizatora.

Komisja Konkursowa dokona oceny wieńców 29 sierpnia 2021 r.

Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez jej członków.

Komisja Konkursowa dokona oceny i rozstrzygnie Konkurs.

6. Każdy członek Komisji zobowiązany jest do wytypowania trzech – w obu kategoriach – najbardziej wartościowych jego zdaniem wieńców, wskazując jednocześnie kolejność
oraz ilość punktów w sposób następujący:

  • 3 punkty – wieniec I miejsce 
  • 2 punkty – wieniec II miejsce 
  • 1 punkt – wieniec III miejsce. 

7. W przypadku uzyskania w pierwszej turze głosowania tej samej ilości punktów
przez dwa lub więcej wieńców, na poszczególne miejsca od pierwszego do trzeciego, przeprowadzone zostaje ponowne głosowanie wyłaniające zwycięzcę. 

8. W przypadku braku rozstrzygnięcia w II turze decydujący głos ma Przewodniczący Komisji.

9. Każda niezgodność z Regulaminem na Karcie głosowania powoduje nieważność głosu. 

 

§ 5. NAGRODY

W obydwu kategoriach, o których mowa w  § 3 ust. 2 Komisja Konkursowa przyznaje nagrody i dyplomy za pierwsze, drugie i trzecie miejsce – odpowiednio brutto: 1100 PLN, 700 PLN i 600 PLN. 

Każdy zgłoszony do konkursu wieniec dożynkowy zostanie nagrodzony kwotą brutto 500 PLN. 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany do Regulaminu ma prawo wprowadzić wyłącznie Zarząd Powiatu w Lublinie. 

W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator. 

Ikona docKarta zgłoszeń, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [40.00 KB]

Na zdjęciu znajduje się wieniec, który zajął w 2020 roku I miejsce w kategorii Wieniec Tradycyjny - KGW **w Stasinie, gm. Wojciechów

Na zdjęciu znajduje się wieniec, który zajął w 2020 roku I miejsce w kategorii Wieniec Tradycyjny - KGW **w Stasinie, gm. Wojciechów"

Na zdjęciu znajduje się wieniec dożynkowy, który zajął w 2020 roku I miejsce w kategorii Wieniec Nowoczesny KGW **w Wierciszowie, gm. Jabłonna

Na zdjęciu znajduje się wieniec dożynkowy, który zajął w 2020 roku I miejsce w kategorii Wieniec Nowoczesny KGW **w Wierciszowie, gm. Jabłonna"

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa