Regulamin Dożynek Drukuj Zapisz

REGULAMIN

„DOŻYNEK POWIATU LUBELSKIEGO - BEŁŻYCE ‘2021” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem”, został wydany w związku z organizacją w dniu 29 sierpnia 2021 r. „Dożynek Powiatu Lubelskiego - Bełżyce ‘2021”,  zwanych dalej „Dożynkami”, na stadionie miejskim znajdującym się na terenie obiektu sportowego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach. 

Organizatorami Dożynek są Powiat Lubelski i Gmina Bełżyce zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie organizacji „Dożynek Powiatu Lubelskiego - Bełżyce ‘2021”.

Regulamin określa warunki i zasady zachowania się osób obecnych na Dożynkach zwanych dalej „Uczestnikami”.

Wejście i przebywanie osób na terenie Dożynek oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu. 

Osoby znajdujące się na terenie Dożynek zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do  przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, przepisów sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Dożynkach.

Dożynki mają charakter kulturalno-społeczny.

Wstęp na teren Dożynek jest bezpłatny.

Osoby małoletnie uczestniczą w Dożynkach na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

Transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie Dożynek mogą odbywać się wyłącznie za zgodą organizatorów.

Uczestnicy Dożynek są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora i powołanej przez niego służby porządkowej.

Uczestnik Dożynek ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie Dożynek w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatorów.

Przebieg Dożynek będzie utrwalany przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Osoby uczestniczące w Dożynkach, o których mowa w Regulaminie wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie ich wizerunku i/lub głosu (w formie zdjęcia i/lub nagrań wideo), a także rozpowszechnianie wizerunku i głosu w mediach (prasa, radio, telewizja, strona internetowa).

Zabrania się wnoszenia na teren Dożynek własnych napojów alkoholowych, środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.

Organizator ma prawo usunąć z Dożynek osoby, które usiłują wnieść na Dożynki lub posiadają przedmioty i środki opisane w ust. powyżej, a także osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników, zakłócające porządek lub naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych; Organizator ma prawo do usunięcia każdego Uczestnika Dożynek, który narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze uroczystości.

Zabrania się:

 • wywoływania zajść przy użyciu siły fizycznej;
 • niszczenia urządzeń, instalacji technicznych, tablic informacyjnych, pojemników  zawierających odpady itp. oraz zaśmiecania i zanieczyszczania terenu;
 • rzucania przedmiotami;
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
 • rozniecania i podsycania ognia;
 • zaśmiecania terenu.

Służba medyczna zlokalizowana będzie na terenie Dożynek w wyznaczonym i oznakowanym miejscu. Zadaniem służby jest udzielanie pomocy medycznej osobom potrzebującym, a w razie konieczności wydanie stosownych dyspozycji w celu przetransportowania osób wymagających pomocy szpitalnej.

W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Dożynek zobowiązany jest:

 • powiadomić osoby obecne na terenie Dożynek - pełniące obowiązki w zakresie zabezpieczenia pod względem porządkowym i bezpieczeństwa,
 • powiadomić uczestników Dożynek znajdujących się w bezpośrednim zagrożeniu i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia;
 • organizatorzy zobowiązani są bezzwłocznie powiadomić odpowiednie służby ratownicze i równocześnie rozpocząć akcję ratowniczo - gaśniczą lub ewakuację;
 • do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i porządek na terenie Dożynek;
 • każdy przystępujący do akcji ratowniczo - gaśniczej powinien pamiętać, że:
 • w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,
 • należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem,
 • nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, do tego celu służą odpowiednie gaśnice znajdujące się na terenie obiektu sportowego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach,
 • w miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.

 

§ 3. Bezpieczeństwo Dożynek.

Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom oraz porządek podczas trwania Dożynek:

Służby porządkowe są uprawnione do:

 • nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w Dożynkach;
 • niewpuszczania Uczestników do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności (scena, zaplecze sceny, stanowisko akustyka);
 • niewpuszczania osób znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;
 • niewpuszczania osób posiadających broń lub inne przedmioty zakazane, określone w niniejszym Regulaminie;
 • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwać je do opuszczenia Dożynek;
 • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;
 • egzekwowania przestrzegania przez Uczestników stosowania się do przepisów dot. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa.

 

§ 4. Ogólne zasady bezpieczeństwa związane z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Uczestnicy Dożynek są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego oraz w miejscach tego wymagających realizować obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki – Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej tj. maseczkę zasłaniającą usta i nos.

Na teren Dożynek obowiązuje zakaz wstępu osób:

 • z wyraźnymi objawami infekcji dróg oddechowych;
 • objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym;
 • które w ciągu 14 dni przed Dożynkami miały kontakt z osobami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2.

Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są ponadto do stosowania się do obowiązujących w trakcie Dożynek przepisów prawa i wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

 

§ 5. Postanowienia końcowe.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej (warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie Dożynek. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Dożynek bez wcześniejszego uprzedzenia.

Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu na stronach internetowych www.powiat.lublin.pl i www.belzyce.pl,  na tablicach znajdujących się na terenie Dożynek oraz w siedzibie organizatorów.

Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

 

Ikona docxZałącznik do Uchwały Nr 360/2020 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 7 sierpnia 2020 r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.27 KB]

 

 

 

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa