AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Powiat Lubelski rozpoczyna realizację projektu „Nowe kwalifikacje"

na zdjęciu znajduje się napis Nowe Kwalifikacje i logo projektu
12
listopada
2020

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Numer i nazwa Działania: 12.4 Kształcenie zawodowe
Beneficjent: Powiat Lubelski
Koszty ogółem: 4 342 296,50 zł
Wkład własny: 434 230,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 780 uczniów, wzrost kompetencji 79 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wzrost jakości kształcenia w 5 szkołach zawodowych. Cel ten zostanie osiągnęty poprzez realizację zajęć specjalistycznych i kursów kwalifikacyjnych dla uczniów, studiów podyplomowych i kursów dla nauczycieli oraz poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół.

Cel projektu bardzo dobrze wpisuje się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: "Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie".

Dominujący zakres interwencji w projekcie koncentruje się wokół lepszego dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programu nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy
z pracodawcami.

Zadania przewidziane w ramach projektu to:

·         Wsparcie dla nauczycieli w postaci studiów podyplomowych - np.: administrowanie systemami komputerowymi, tworzenie aplikacji mobilnych i kursów - np.: diagnostyka samochodowa, administrowanie Linuxa, SEP,

·         Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów - np.: robotyka, grafika komputerowa, programowanie, kursy motoryzacyjne,

·         Kursy kwalifikacyjne dla uczniów - np.: operator drona, prawo jazdy kat. B+E,

·         Staże uczniowskie, podczas których uczniowie będą mogli zyskać praktyczne umiejętności, zapoznać się z nowymi technologiami oraz nauczyć się własnego systemu organizacji pracy.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziane jest doposażenie pracowni: motoryzacyjnej, informatycznej, gastronomicznej, pszczelarskiej.

Szkoły biorące udział w projekcie to:

·         Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Bychawie

·         Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach

·         Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego - Technikum Pszczelarskie im. Zofii i Tadeusza Wawrynów w Pszczelej Woli

·         Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach

·         Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu ma charakter bezpłatny i stanowi bardzo dobre uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły.

ówne rezultaty przewidziane w ramach projektu:

76 - liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.

5 - liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS.

340 - liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia.

700 - liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu.

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej!

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
grafika koncert
Kalendarz
wydarzeń
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa