Regulamin Wieńców dożynkowych 2022 Drukuj Zapisz

Załącznik do uchwały Nr 853/2022 r. 

Zarządu Powiatu w Lublinie

z dnia 21 lipca 2022 r.

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych 

„Dożynki Wojewódzkie 2022”

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy Regulamin stosuje się do Konkursu organizowanego 11 września 2022 r. podczas święta plonów „Dożynki Wojewódzkie 2022”, które odbędą się na Lotnisku
w Radawcu Dużym.

2.    Niniejszy Regulamin wraz z kartą zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu dostępny jest na stronie www.powiat.lublin.pl/kultura/dozynki-2022

3.    Organizatorem Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych jest Powiat Lubelski.

4.    Organizator zastrzega sobie w szczególnych okolicznościach prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

 

§ 2. CEL KONKURSU

1.   Upowszechnianie i kultywowanie tradycji wykonywania wieńców i obrzędów dożynkowych.

2.   Prezentacja tradycyjnych, najpiękniejszych wieńców dożynkowych Powiatu Lubelskiego.

3.   Promocja dorobku kulturalnego wsi polskiej.

4.   Aktywizacja małych społeczności lokalnych.

 

§ 3. ZGŁOSZENIE I UCZESTNICTWO

1.   Do udziału w konkursie uprawniona jest każda z 16 gmin wchodzących w skład Powiatu Lubelskiego.

2.    Każda gmina może zgłosić do konkursu dwa wieńce: jeden w kategorii wieńców tradycyjnych i jeden w kategorii wieńców współczesnych:

1)                 wieńce tradycyjne – nawiązujące formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych; wykonane według starych wzorów; korony wykonane na szkielecie pałąkowym,  płaskie, wieńce koliste lub w kształcie stożkowej kopy, materiały wykorzystane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów –  wyłącznie płody naturalne (kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty) występujące w naszym regionie

2)                 wieńce współczesne – o dowolnej kompozycji i inwencji twórczej; formy uwzględniające współczesny charakter, odwołujące się do aktualnej rzeczywistości religijnej, historycznej lub obyczajowej, wykonane w dowolnej technice, materiały wykorzystane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów (kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty) występujące w naszym regionie.

3)                 kartę zgłoszenia w wersji edytowalnej (do pobrania na stronie www.powiat.lublin.pl/kultura/dozynki-2022), należy przesyłać do Starostwa Powiatowego w Lublinie drogą elektroniczną na adres: e.kakol@powiat.lublin.pl (w temacie: Zgłoszenie
do KONKURSU). Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa
w dniu 5 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12-tej.

  1. Wieńce mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo.
  2. Każda gmina dostarcza zgłoszone ze swojego terenu 2 wieńce na Dożynki Wojewódzkie do Radawca Dużego w dniu 11 września 2022 r.
  3. Każdy wieniec powinien posiadać tabliczkę z nazwą miejscowości oraz nazwą koła/ organizacji, która wykonała wieniec.
  4. Organizator nie zapewnia ani nie pokrywa kosztów transportu. Delegacje maksymalnie 15-osobowe przyjeżdżają na własny koszt. W skład delegacji wchodzą przedstawiciele władz gminy oraz przedstawiciele kół/ organizacji, które wykonały wieńce.
  5. W szczególnych okolicznościach, na wniosek gminy lub organizacji, Organizator może dopuścić do Konkursu większą ilość wieńców niż określona w ust. 1.

 

§ 4. KOMISJA KONKURSOWA

1.   Komisję Konkursową powołuje organizator, w tym wskazując przewodniczącego.

2.   W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

1)        jeden delegowany przedstawiciel Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,

2)        trzech przedstawicieli delegowanych przez organizatora.

3.   Komisja Konkursowa dokona oceny wieńców 11 września 2022 r.

4.   Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez
jej członków.

5.   Komisja Konkursowa w imieniu Organizatora dokona oceny i rozstrzygnie Konkurs.

6. Każdy członek Komisji zobowiązany jest do wytypowania trzech – w obu kategoriach – najbardziej wartościowych jego zdaniem wieńców, wskazując jednocześnie kolejność
oraz ilość punktów w sposób następujący:

3 punkty – wieniec I miejsce

2 punkty – wieniec II miejsce

1 punkt – wieniec III miejsce.

7. W przypadku uzyskania w pierwszej turze głosowania tej samej ilości punktów
przez dwa lub więcej wieńców, na poszczególne miejsca od pierwszego do trzeciego, przeprowadzone zostaje ponowne głosowanie wyłaniające zwycięzcę.

8. W przypadku braku rozstrzygnięcia w II turze decydujący głos ma Przewodniczący Komisji.

9. Każda niezgodność z Regulaminem na Karcie głosowania powoduje nieważność głosu.

 

§ 5. NAGRODY

1.  W obydwu kategoriach, o których mowa w  § 3 ust. 2 Komisja Konkursowa przyznaje nagrody i dyplomy za pierwsze, drugie i trzecie miejsce – odpowiednio brutto: 1 600 PLN,
1 200 PLN i 900 PLN.

2.    Każdy zgłoszony do konkursu wieniec dożynkowy zostanie nagrodzony kwotą brutto 600 PLN.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zmiany do Regulaminu ma prawo wprowadzić wyłącznie Zarząd Powiatu w Lublinie.
  2. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator.

 

 

 

Ikona odtZałącznik do Regulaminu - Karta zgłoszenia , plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [6.95 KB]

Na zdjęciu znajduje się wieniec, który zajął w 2021 roku I miejsce w kategorii Wieniec Tradycyjny - KGW z Garbowa, gm. Garbów

Na zdjęciu znajduje się wieniec, który zajął w 2021 roku I miejsce w kategorii Wieniec Tradycyjny - KGW z Garbowa, gm. Garbów

 

Na zdjęciu znajduje się wieniec dożynkowy, który zajął w 2021 roku I miejsce w kategorii Wieniec Nowoczesny KGW z Marynina, gm. Konopnica

 Na zdjęciu znajduje się wieniec dożynkowy, który zajął w 2021 roku I miejsce w kategorii Wieniec Nowoczesny KGW z Marynina, gm. Konopnica

 

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa