Nieodpłatna pomoc prawna Drukuj Zapisz

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW

Osoba przy komputerze z notatnikiem
10
października
2023

KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA 4 PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU LUBELSKIEGO W 2024 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r. poz. 571) Starosta Lubelski zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lubelskiego w 2024 r.

 

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  4. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami

 

Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika)

 

Zadania komisji konkursowej:

  1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego.
  2. Sporządzenie protokołu z pracy komisji.

 

Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

  1. Wydział Audytu, Kontroli i Jakości wskaże osoby do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniu w konkretnym terminie.
  2. Komisję konkursową powołuje Zarząd Powiatu w Lublinie w formie uchwały.

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych, nie będą brane pod uwagę.

 

Zgłoszenia, na załączonym formularzu, należy składać w terminie do 6 listopada 2023 r. osobiście w Punkcie obsługi interesanta Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa