AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Kolejna współpraca Powiatu Lubelskiego z uczelnią wyższą

Czterech mężczyzn stoi obok siebie w pomieszczeniu z logotypami UMCS, dwóch z nich trzyma dokumenty, wszyscy uśmiechają się.
28
marca
2024

28 marca br. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Powiat Lubelski podpisali ramową umowę o współpracy, m.in. w obszarze realizacji przedsięwzięcia pn. Green Human Space w Pszczelej Woli. Jest to już kolejna odsłona współpracy uczelni z Powiatem Lubelskim, z którym UMCS aktywnie współdziała zarówno na płaszczyźnie naukowej, badawczo-rozwojowej, jak i edukacyjnej.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: prof. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS, prof. Zbigniew Pastuszak, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS, Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski oraz Waldemar Wapiński - Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego w Lublinie.

W październiku 2021 roku obie instytucje podpisały porozumienie zakładające przygotowanie koncepcji powstania Green Human Space w Pszczelej Woli, czyli przedsięwzięcia uwzględniającego powołanie Międzynarodowego Centrum Transferu Zielonych Technologii i Kompleksu Muzealno-Wystawienniczego, a także rewitalizację terenów zielonych i stworzenie centrów bioróżnorodności bazujących na obiektach neutralnych klimatycznie. Strefa Green Human Space ma stanowić wielofunkcyjny i innowacyjny ośrodek stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego. Ma łączyć aktywności edukacyjne, naukowe, badawcze, wdrożeniowe i komercyjne w celu podniesienia stopnia wykorzystania lokalnych zasobów społecznych, środowiskowych i komunikacyjnych oraz stymulacji lokalnego rozwoju. Jednym z celów utworzenia strefy jest wzmocnienie sieciowych powiązań aktywności samorządu, środowisk naukowych i gospodarczych województwa lubelskiego. 

W 2022 roku, na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, ogłoszono wyniki konkursu, w ramach którego studenci przygotowali propozycje do opracowania koncepcji zagospodarowania strefy Green Human Space w Pszczelej Woli (w gminie Strzyżewice).

Ramowa umowa o współpracy  oprócz współpracy przy realizacji strefy Green Human Space, zakłada także współdziałanie Uczelni i Powiatu przy projektach, których ideą przewodnią jest rozwój innowacyjnych technologii, działalności naukowej oraz wspomaganie procesów doskonalenia wiedzy; organizowanie przedsięwzięć naukowych w celu komercjalizacji wiedzy i propagowania w społeczeństwie postaw innowacyjnych; organizację i prowadzenia przez Powiat praktyk i staży studenckich oraz zamawianie tematów studenckich prac dyplomowych, a także współpracę przy modelowaniu kierunków kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych oraz przygotowanie i realizację projektów w obszarze edukacji.

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa