AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Kwalifikacja wojskowa 2024

Zdjęcie infografiki dotyczącej kwalifikacji wojskowej z ikonami i tekstem, wskazujące, co należy zabrać: dowód osobisty, dokumenty edukacyjne i inne ważne papiery.
22
stycznia
2024

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu lubelskiego przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 12 lutego do dnia 03 kwietnia 2024 roku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 29 marca 2024 r. W celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej Wojewoda Lubelski zarządzeniem nr  5  Wojewody Lubelskiego z dnia 08 stycznia 2024 r. w sprawie Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej, powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji lekarskich, powołał m. in. Powiatową Komisję Lekarską w Lublinie.

Powiatowa Komisja Lekarska będzie urzędowała na parterze budynku, przy ul. Droga Męczenników Majdanka 57 w Lublinie w Ośrodku Szkolenia Kierowców PIOTR”, i swoją pracę będzie rozpoczynała od godz. 830.

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2005 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2022–2023:
  1.  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2.  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
 6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 

 

UWAGA!

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia na danym terenie informują obwieszczenia Wojewody. Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa, oraz przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (art. 681) nie stawia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

Pytania w sprawie kwalifikacji wojskowej należy kierować do Wydziału Zarządzania    Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego  w  Lublinie, numer tel. (81) 528-67-20, -21, -25, -26, fax (81) 528-66-01 lub do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie - numer tel. 726-190-077.

Zdjęcie infografiki dotyczącej kwalifikacji wojskowej z ikonami i tekstem, wskazujące, co należy zabrać: dowód osobisty, dokumenty edukacyjne i inne ważne papiery.
Infografika przedstawiająca proces kwalifikacji wojskowej z postacią kobiety w białym fartuchu. Zawiera ikony oraz punkty opisujące kolejne etapy: rejestrację, badania, kategorię zdolności, przydział i decyzje.
Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa