AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Porządek obrad LVI sesji Rady Powiatu w Lublinie

Porządek obrad LVI sesji Rady Powiatu w Lublinie
21
czerwca
2023

LVI sesja Rady Powiatu w Lublinie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 13:00

 Porządek obrad LVI sesji

Rady Powiatu w Lublinie

w dniu 29 czerwca 2023 r.  
  (godz. 13:00)

 

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z prac Zarządu Powiatu w Lublinie.

5.      Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Lubelskiego za 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Lublinie.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lublinie.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny nieruchomości położonej w Niedrzwicy Dużej, przekazanej przez Powiat Lubelski Gminie Niedrzwica Duża umową darowizny z dnia 13 maja 2021 r.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na wydzierżawienie na czas nieoznaczony  nieruchomości  będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Matczyn,  jednostka ewidencyjna Bełżyce, stanowiącej działkę nr 342/9 oraz część działki nr 318/3.

10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Lubelskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lubelski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023.

13.  Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubelski.

14.  Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących różny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.

15.  Informacja o zakończonych projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Powiat Lubelski i podległe jednostki organizacyjne.

16.   Interpelacje i zapytania radnych. 

17.   Wnioski i oświadczenia radnych.

18.   Sprawy bieżące. 

19.   Zamknięcie sesji.  

Porządek obrad LVI sesji.doc

Autor: Katarzyna Kosowska
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa