AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH /KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH O CHARAKTERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU W 2023 R./

grafika z napisami
17
stycznia
2023

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812) Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sportu na terenie Powiatu Lubelskiego w 2023 r.

 

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:

  1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych
  2. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie
  3. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
  4. Mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów

 

Zadania Komisji Konkursowej:

  1. Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego
  2. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami
  3. Sporządzenie protokołu z pracy Komisji

 

Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:

  1. Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych wskaże osoby do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa    w posiedzeniu w wyznaczonym terminie
  2. Komisję Konkursową powołuje Zarząd Powiatu w Lublinie w formie uchwały

 

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych, nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenia, na załączonym formularzu wraz z podpisaną klauzulą informacyjną, należy składać w terminie do 27 stycznia 2023 r. osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lublinie w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 

Ikona docxFormularz zgłoszenia do komisji konkursowej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [24.29 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.85 KB]

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa