AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Zaproszenie do konsultacji społecznych

logo napis powiat lubelski
23
września
2022

dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubelski.

Na podstawie uchwały Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2118),

Zarząd Powiatu w Lublinie

zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubelski.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

 1. nazwa i adres,
 2. dane rejestrowe,
 3. osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
 4. imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

 1. zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.portka@powiat.lublin.pl,
 2. zgłaszania uwag i opinii na piśmie:
  osobiście w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych,

  Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin,
  II piętro pok. 221.

Uwagi i opinie można zgłaszać do dnia 30 września 2022 r.  

 

 

Ikona pdfProjekt uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.44 MB]

Ikona docxProjekt uchwały w wersji edytowalnej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.92 KB]

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa