AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Osoby z dokumentami
03
stycznia
2022

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sportu na terenie Powiatu Lubelskiego w 2022 r.

 
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy
do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sportu na terenie Powiatu Lubelskiego w 2022 r.
 
Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:
  1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych
  2. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie
  3. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
  4. Mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów 
Zadania Komisji Konkursowej:
  1. Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego
  2. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami
  3. Sporządzenie protokołu z pracy Komisji
 
Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:
  1. Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych wskaże osoby do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniu w wyznaczonym terminie
  2. Komisję Konkursową powołuje Zarząd Powiatu w Lublinie w formie uchwały
 
Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych, nie będą brane pod uwagę.
 
Zgłoszenia, na załączonym formularzu wraz z podpisaną klauzulą informacyjną, należy składać w terminie do 21 stycznia 2022 r. osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lublinie w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
 
 
 
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa