AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Uchwała Zarządu Powiatu w Lublinie w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej

Napis na tablicy Nieodpłatna pomoc prawna
18
listopada
2021

Uchwała Zarządu Powiatu w Lublinie w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lubelskim w 2022 r. przez organizacje pozarządowe.

     UCHWAŁA NR 681/2021
ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE

 

z dnia 18 listopada 2021 roku

 

 

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lubelskim w 2022 r. przez organizacje pozarządowe.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.),  art. 11  ust. 1, 2, 7 ustawy z dnia 5 sierpnia  2015  r. o nieodpłatnej   pomocy  prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim   oraz  edukacji  prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), oraz art. 15  w związku z art. 13 ustawy z  dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Lublinie w składzie:

 

1. Zdzisław Antoń                            - Przewodniczący

2. Andrzej Chrząstowski                  - Członek

3. Grzegorz Kozioł                           - Członek

4. Sylwia Pisarek Piotrowska           - Członek

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, dokonuje się wyboru ofert:

  - w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Konopnicy - oferta złożona przez  Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE ,

- w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Głusku – oferta złożona przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie,

- w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w  Wysokiem - oferta złożona przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie.

 

§ 2. Udziela się dotacji w łącznej kwocie 192.060,00 zł (Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND – 128.040,00 zł, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE - 64.020,00 zł) – przewidzianej w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie budżetu powiatu lubelskiego na rok 2022, w tym na prowadzenie jednego punktu 60.060,00 zł oraz 3.960,00 zł na edukację prawną. Szczegółowe warunki realizacji zadań określą umowy zawarte z ww. podmiotami.

 

§ 3. Rozstrzygniecie konkursu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej urzędu www.powiat.lublin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Audytu, Kontroli i Jakości Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubelskiemu.

 

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE
Zdzisław Antoń

 

Członkowie Zarządu Powiatu:

                                                                                                                                                                               

1. Andrzej Chrząstowski               

2. Grzegorz Kozioł                       

3. Sylwia Pisarek Piotrowska        

Ikona pdfUchwała Zarządu Powiatu w Lublinie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [135.93 KB]

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa