AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Uchwała Zarządu Powiatu Lubelskiego w sprawie otwarcia konkursu dot. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

logo napis powiat lubelski
14
października
2021

Uchwała Nr 644/2021 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lubelskim w 2022 r. przez organizacje pozarządowe.

UCHWAŁA NR 644/2021 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE
 z dnia 12 października 2021 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lubelskim w 202
2 r. przez organizacje pozarządowe.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),  Zarząd Powiatu w Lublinie w składzie:
1.   Zdzisław Antoń                   – Przewodniczący
2.   Zbigniew Bernat                – Członek
3.   Andrzej Chrząstowski       – Członek
4.   Grzegorz Kozioł                  – Członek
5.   Sylwia Pisarek Piotrowska – Członek
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lubelskim w 2022 r. przez organizacje pozarządowe.
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
 
§ 2. Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubelskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                              
                       
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE
 Zdzisław Antoń
 
 
Załączniki:

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa