AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lubelskiego”

ręce piszą długopisem na kartce papieru
20
lipca
2021

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lubelskiego”

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 2118).

Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), działające na terenie Powiatu Lubelskiego.

Konsultacje były przeprowadzone w formie:

1.    zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: transport@powiat.lublin.pl,

2.    zgłaszania uwag i opinii na piśmie, składanych osobiście w Punkcie Obsługi Klienta lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.

Informacje o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl oraz splublin.bip.lubelskie.pl

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie.

W wyznaczonym terminie konsultacji  tj.: od 28 czerwca do 19 lipca 2021 r. uprawnione
do udziału w konsultacjach organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie zgłosiły żadnych uwag.

Projekt uchwały został również przedstawiony Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim. Rada w dniu 7 lipca 2021 r. przedłożyła pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie (opinia w załączeniu).

W związku z powyższym nie wprowadza się zmian w projekcie uchwały.

 

Lublin, dnia 20 lipca 2021 r.

 

Do Pobrania

Ikona pdfOpinia w formie skanowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [155.93 KB]

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa