AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 13:00

Radni wchodzący w skład Rady Powiatu VI kadencji
19
marca
2021

1. 1.     Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.     Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z prac Zarządu Powiatu w Lublinie.

5.     Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o  stanie bezpieczeństwa sanitarnego  na terenie  Powiatu Lubelskiego za 2020 rok.

6.     Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie oraz informacja o stanie porządku i  bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Lubelskiego za rok 2020.

7.     Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o  stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Lubelskiego za rok 2020.

8.     Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie za 2020 rok.

9.     Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony do trzech lat pomieszczeń o powierzchni użytkowej 173,15 m2, znajdujących się na parterze budynku Szpitala Powiatowego w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 26/28/30, usytuowanego na nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego, stanowiącej działkę nr 1109/1
o pow. 0.4396 ha.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wysokie prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2299L Kosarzew Dolny - Giełczew na odcinku od km 4+758 do km 5+290 w miejscowości Giełczew Druga na terenie Gminy Wysokie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Strzyżewice zabudowanej nieruchomości położonej w Osmolicach Pierwszych gm. Strzyżewice stanowiącej działkę nr 1140/25
o pow. 0.1786 ha.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego położonych w obrębie ewidencyjnym Osmolice Pierwsze, Osmolice Drugie, Żabia Wola, jednostka ewidencyjna Strzyżewice.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Lubelskiego do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lubelskim i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubelski.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą
na uwzględnienie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Wnioski i oświadczenia radnych.

22. Sprawy bieżące.

23. Zamknięcie sesji. 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa