AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe

na zdjęciu znajduje się zbliżenie na trzy męskie dłonie podpisujące dokumenty
20
stycznia
2021

Sprawozdanie Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej.

Sprawozdanie

 

Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych

 

z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe 
oraz nagród za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej

 

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 2118).

Do udziału w konsultacjach zaproszone zostały organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.

 

Konsultacje były przeprowadzone w formie:

1)      zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.kalinowska-galat@powiat.lublin.pl,

2)      zgłaszania uwag i opinii na piśmie pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie
ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
.

 

Informacje o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl, oraz www.splublin.bip.lubelskie.pl.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 

W wyznaczonym terminie konsultacji  tj.: od 5 do 18 stycznia 2021 r. uprawnione do udziału w konsultacjach organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie zgłosiły żadnych uwag.

 

Projekt uchwały został również przedstawiony do zaopiniowania Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim. Rada zgłosiła wnioski dotyczące projektu uchwały proponując uwzględnienie w składzie komisji konkursowej przedstawiciela Rady. Przedstawiony wniosek nie został uwzględniony z uwagi na fakt, że udział w pracach komisji konkursowej wykracza poza zakres zadań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim określony w art. 41i  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Uwzględniono natomiast uwagę dotyczącą zapisów w § 3 ust. 1).  W pozostałym zakresie Programu Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały oraz nie wniosła innych uwag do uzasadnienia w przedmiotowej sprawie.

 

 

Lublin, dnia 20 stycznia 2021  r.

 

 

Załączniki:

Ikona pdfOpinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w działalności sportowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [211.83 KB]

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa