AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY

na zdjęciu znajduje się zbliżenie rąk ułożonych na klawiaturze laptopa
18
grudnia
2020

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sportu na terenie Powiatu Lubelskiego w 2021 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu  w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sportu na terenie Powiatu Lubelskiego w 2021 r.

 

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2)      nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

3)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

4)      mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów.

 

Zadania komisji konkursowej:

1. Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego.

2. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami.

3. Sporządzenie protokołu z pracy komisji.

 

Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

1. Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych wskaże osoby do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa   w posiedzeniu w konkretnym terminie.

2. Komisję konkursową powołuje Zarząd Powiatu w Lublinie w formie uchwały.

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych, nie będą brane pod uwagę.

 

Zgłoszenia, na załączonym formularzu wraz z podpisaną klauzulą informacyjną, należy składać w terminie do 4 stycznia 2021 r. osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty.              

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 

Dokumenty do pobrania:

Ikona docx1. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sportu na terenie Powiatu Lubelskiego w 2021 r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [23.82 KB]

Ikona docx2. Klauzula informacyjna, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.70 KB]

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa