AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Programu współpracy

Zdjęcie przedstawia uczestników posiedzenia
19
listopada
2020

Sprawozdanie Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 2118). 

Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.

 

Konsultacje były przeprowadzone w formie:

1)      zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.kalinowska-galat@powiat.lublin.pl,

2)      zgłaszania uwag i opinii na piśmie pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie
ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
.

 

Informacje o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl  oraz www.splublin.bip.lubelskie.pl

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 

W wyznaczonym terminie konsultacji  tj.: od 30 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r. uprawnione do udziału w konsultacjach organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie zgłosiły żadnych uwag.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim zgłosiła wnioski dotyczące projektu uchwały proponując uwzględnienie w składzie komisji konkursowej przedstawicieli Rady. Przedstawiony wniosek nie może być uwzględniony
z uwagi na fakt, że art. 15 ust. 2b i 2d Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie przewidują możliwości powołania przedstawicieli Rady w skład komisji konkursowej. Uwzględniono również uwagę dotyczącą sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej oraz nie uwzględniono uwagi dotyczącej zwiększenia kwoty
na realizację zadań. W pozostałym zakresie Programu Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały oraz nie wniosła innych uwag do uzasadnienia w przedmiotowej sprawie.

 

 

Lublin, dnia 16 listopada 2020  r.

 

 

Załączniki:

Ikona pdfOpinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [171.27 KB]

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
grafika koncert
Kalendarz
wydarzeń
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa