Usuwanie pojazdów

W związku z realizacją zadań wynikających z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) dotyczących usuwania pojazdów z dróg i przechowywania tych pojazdów na parkingu strzeżonym informujemy, co następuje:

  • Pojazd usuwany jest z drogi położonej na terenie powiatu lubelskiego i umieszczany na wyznaczonym parkingu strzeżonym na podstawie „Dyspozycji usunięcia pojazdu” wydanej przez właściwy organ, określony w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Pojazd usuwany jest z drogi na koszt właściciela.
  • Pojazd przechowywany jest na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.
  • Stawki określone zostały w uchwale nr XLI/426/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 4701).
  • Powiat Lubelski powierzył wykonywanie zadań związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów firmie „Sztyrlic” (www.sztyrlic.pl). Usunięty pojazd przechowywany jest na parkingu strzeżonym położonym w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 15B.
  • Właściciel lub osoba uprawniona może odebrać pojazd z parkingu w godzinach 7:00 – 17:00, po okazaniu na parkingu:
1) zezwolenia na wydanie pojazdu – wydaje organ, który zlecił usunięcie pojazdu;

2) potwierdzenia uiszczenia opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu.

  • Obsługa parkingu nie jest upoważniona do poboru w/w opłat – należy je uiścić na konto Powiatu Lubelskiego w następujący sposób:

1)    w kasie Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9;

2)    lub przelewem na konto: Millennium Bank nr 04 1160 2202 0000 0002 8307 0982.

 

Wysokość opłat naliczana jest w następujący sposób:

stawka za usunięcie + stawka dobowa x liczba dni (za każdą dobę)

przechowywania = kwota należności

Przykład:

za samochód o dmc do 3,5t usunięty w dniu 01.01.2018 r. odebrany w dniu 03.01.2018 r. – należność wyniesie 554,00 PLN = 476,00 + 78,00 (2 x 39,00)

 

  • Jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, Starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku tego pojazdu na rzecz powiatu.
  • Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem art. 130a ust. 10d i 10i wyżej cytowanej ustawy. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje Starosta.

Powyższe sprawy w Starostwie Powiatowym w Lublinie prowadzi pracownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa ul. Spokojna 9B, pok. 8, tel. (81) 52 86 706.

 
Godziny urzędowania:
pn., śr., czw., pt. 07.30 – 15.30
wt. 07.00 – 17.00