Atrakcje turystyczne

Atrakcje turystyczne przyciągają turystów, im więcej ma do zaoferowania dany zakątek na danym terenie, tym więcej osób zdecyduje się spędzić w nim swój wolny czas. W tym miejscu  znajdziesz atrakcje turystyczne Powiatu Lubelskiego. Ciekawe miejsca, które warto zobaczyć.

Obiekty

Bychawa - kościół parafialny z XVIw., dzwonnica drewniana z1860r., Podzamcze Bychawskie - od XVIw. stał tu zamek, zmieniający kilkakrotnie właściciela, przebudowany w 1730r. przez Dominika Stasińskiego na pałac. Zanim został opuszczony w 1888r. znajdował się w rękach kilku znaczących rodzin m.in. Scypiów, Łaniewskich. Czas i beztroska ludzi doprowadziły okazały pałac do ruiny. Najlepiej zachowała się ściana zachodnia z przyległymi alkierzami.

Dąbrowica - wznosił się tu renesansowy pałac, gniazdo rodowe Firlejów. Rozbudował go Mikołaj Firlej - wojewoda sandomierski i starosta lubelski. Do dziś przetrwała jedna wieża i arkada logii. W końcu lat 70 wybudowano Międzynarodowy Dom Spotkań w którego bryłę wkomponowano zabytkową wieżę.

Bełżyce - dawny środek różnowierczy, zachowany rynek z parterowymi domami z XIXw., późnorenesansowy kościół ze sztukateriami typu lubelskiego. Cmentarz żydowski (w latach 1940-1943 istniało w Bełżycach Getto dla Żydów - masowe egzekucje) Babin - wieś na Równinie Babińskiej będącej w XVI-XVIIw. parodią państwa, zespół dworsko folwarczny z XIX/XXw.

Dys - wieś w malowniczej dolinie Ciemięgi na Płaskowyży Nałęczowskim - Kościół z II połowy XVIw. wyposażenie rokokowe z XVIIIw.

Garbów - fragment dawnego zespołu dworskiego w parku nad Stawami neogotycki kościół z 1911r.

Głusk - w dolinie Czerniejówki, ratusz zwany Murowańcem, późnobarokowy z poł. XVIIIw. Kościół parafialny z XVIIIw. Ciekawą polichromią.

Jakubowice Murowane - wieś nad Bystrzycą, znana z zamku Teczyńskiego z XVIw. przebudowany obecnie opustoszały i zniszczony.

Krzczonów - na Wyniosłości Giełczewskiej , dawna wieś królewska leżąca w Krzczonowskim Parku Krajobrazowym. Kościół parafialny z poł. XVIIw., żywe tradycje ludowe (obrzędy weselne, rękodzieło, stroje).

Osmolice - wieś w dolinie Bystrzycy, dawny pałac Grabowskich i Stadnickich, stary park ze stawami, drewniany młyn.
Pszczela Wola - muzeum pszczelarstwa, skansen pszczelarski.

Wojciechów - duża wieś letniskowa, ośrodek agroturystyki na Płaskowyżu Nałęczowskim, gotycko-renesansowa wieża tzw. Ariańska, tradycje Kowalskie - muzeum. Ogólnopolskie Spotkania Kowali i Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie. Późnobarokowy kościół drewniany z bezcennymi kurdybanami (skóry o bogatym ornamencie tłoczonym, malowane i złocone).

Leonów gm. Niemce - ferma strusi afrykańskich (możliwość zwiedzania).

Radawiec - gm. Konopnica - lotnisko - Aeroklub Lubelski - przeloty na zamówienie tel. (081) 503-07-90

Środowisko naturalne
Gospodarzami terenów leśnych Powiatu Lubelskiego są 4 nadleśnictwa: Lubartów, Puławy, Krasnystaw i Świdnik.W granicach powiatu znajdują się 2 parki krajobrazowe (Krzczonowski i Kozłowiecki) oraz 4 obszary chronionego krajobrazu (Chodelski, Czerniejowski, Dolina Ciemięgi, Kozi Bór)

Krzczonowski Park Krajobrazowy - utworzono w centrum Wyżyny Lubelskiej. Charakteryzuje się falistym terenem rozciętym głęboko dolinami rzecznymi o stromych zboczach. Ostańce denudacyjne i wąwozy to główne formy rzeźby tego terenu. Duża różnorodność i mozaikowatość gleb wpływa na zróżnicowanie i bogactwo zespołów roślinnych. Występują tu olsy, łęgi, lasy dębowo-grabowe z domieszką buka, świetliste dąbrowy, bory mieszane, murawy i zarośla kserotermiczne, torfowiska niskie, łąki trześlicowe, zespoły roślinności wodnej ruderalnej i segetalnej.

Kozłowiecki Park Krajobrazowy - największy w pobliżu Lublina kompleks leśny. Najcenniejsze przyrodniczo tereny są położone w wilgotnych partiach dolin łąk (łęgi wierzbowo-topolowe i jesionowe oraz bory bagienne i trzęślicowe). Wśród rzadkich gatunków na uwagę zasługują m.in. paproć, skrzyp zimowy, widłak jałowcowaty, turówka leśna.

Do najważniejszych pomników przyrody Powiatu Lubelskiego należą:
aleja lipowa - Nasutów - Dys - Pólko ok. 900 sztuk lip liczących ponad 100 lat - największy pomnik przyrody na Lubelszczyźnie
4 kasztanowce (obw. 301-382cm) - Tomaszowice
klon srebrzysty (obw. 600cm) - Ciecierzyn ? Aleja Rohlandów dł. 520m - 92 szt. lip - Pszczela Wola
korkowiec amurski (obw. 180 cm) - Pszczela Wola
miłorząb chiński (obw. 150 cm) Pszczela WolaTreść