Zarząd Dróg Powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach
ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce

 
Infrastrukturą drogową Powiatu Lubelskiego zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedziba w Bełżycach - jednostka organizacyjna Powiatu Lubelskiego, która wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Zarząd dróg powiatowych powstał na mocy Uchwały Rady Powiatu w Lublinie nr III/13/98 z dnia 30 grudnia 1998 r., z kolei statut Zarządu Dróg określiła uchwała Rady Powiatu w Lublinie nr IV/21/99 z dnia 30 stycznia 1999r.  
Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów powołano do życia jednostkę, która wykonuje zadania powiatu z zakresu należy:
- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowywanie planów finansowania budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
- pełnienie funkcji inwestora
- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch,
- realizacja zadań z w zakresie inżynierii ruchu,
- przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
- koordynowanie robót drogowych,
-  wydawanie zezwoleń za najęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie kar i opłat,
- prowadzenie ewidencji dróg, mostów, tuneli, przepustów promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
- przygotowywanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
- wykonywanie robót inwentaryzacyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- prowadzenie kontroli nad nadzorowanymi obiektami,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg,
- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i innych obiektów dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, w razie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dla ruchu lub mienia,
- przeprowadzanie okresowych pomiarów ruchu,
- utrzymanie zieleni, w tym nasadzanie i usuwanie drzew i krzewów,
- gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi pas drogowy w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,

 
Biuletyn Informacji Publicznej © Starostwo Powiatowe w Lublinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Sulimo