Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego1KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

  • Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego tworzą starostowie 20 powiatów i prezydenci 4 miast na prawach powiatu.
  • Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego działa  na podstawie § 13 ust. 1,  § 17 pkt. 10  § 29 ust. 5 Statutu Związku Powiatów Polskich, uchwały Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie powołania konwentów powiatów województw oraz przyjęcia regulaminu ich pracy.
  • Celem działania Konwentu jest reprezentowanie interesów członków Związku Powiatów Polskich z obszaru województwa lubelskiego.
  • Konwent podczas swoich posiedzeń opracowuje stanowiska i opinie w sprawach o wymiarze ogólnowojewódzkim oraz projekty uchwał  Zarządu Związku Powiatów Polskich.
  • Konwent wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego – w IV kadencji powiatów Przewodniczącym Konwentu został wybrany Starosta Lubelski – Paweł Pikula.

    Kontakt:

    PAWEŁ  PIKULA

    Starosta Lubelski
    20-074 Lublin,  ul. Spokojna 9
    Tel. (81) 528 66 00, Fax. (81) 528 66 01,

    e-mail: pikula@powiat.lublin.pl

Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego wybiera swojego przedstawiciela, który uczestniczy w  posiedzeniach  Zarządu  Związku Powiatów  Polskich – w IV kadencji powiatów przedstawicielem Konwentu jest Starosta Opolski – Zenon Rodzik

    Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego

    Regulamin pracy Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego